zo 18 okt 2020  om 10:00
Voorganger: ds. Klaas Bakker
Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg
Tekst(en): Matteüs 22, 15-22
Ouderling: Ernst Haagsman
Organist: Joop Agelink

PROTESTANTSE GEMEENTE ’s-HEERENBERG - ZEDDAM

 18 oktober 2020

kleur: groen, de kleur van de schepping, het leven en de hoop.


aanvangstijd: 10.00 uur

voorganger: ds. Klaas A. Bakker, Doetinchem

Indien u deze dienst wil bijwonen dan verzoeken wij u om u aan te melden.
Er is helaas voor een beperkt aantal bezoekers plaats. Dit vanwege de nog heersende corona-dreiging.  
Graag aanmelden via: aanmelden@protestantsbergh.nl .
U kunt ook een WhatsAppje sturen naar of bellen met: Sijnie Heuvel, 06 40606055. Zij zal daar dan op reageren.
Doet u dit liefst voor vrijdagavond 20.00 uur in verband met de planning.

 

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
========

 

Welkom en aansteken van de kaarsen

-

Bemoediging en groet

v. Onze hulp is de Naam van de Heer,

a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

v. die trouw blijft tot in eeuwigheid

a. EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
   en van Jezus Christus, onze Heer.

a. AMEN

 

Psalm 130: 3 en gesproken door allen 4

4   Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
  De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!
  Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
  aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.
   
   

Drempelgebed en Kyrie

 

Woorden van vertrouwen en hoop

 

Loflied: Lied 713: 1 en gesproken door allen 2


2
Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

Schriftlezing: Matteüs 22, 15-22

15 Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. 16 Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. 17 Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ 18 Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? 19 Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. 20 Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ 21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ 22 Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.

 

Lied 912: 1 en gesproken door allen 2

 


2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

 

Uitleg en verkondiging

 

Lied 834: 1 en 2, gesproken door allen: 3

 

2  Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3  Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.


 

Gebeden:

- Dankgebed en voorbeden

- Stil gebed

- Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,

uw Naam worde geheiligd;               

uw Koninkrijk kome,              

uw Wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook vergeven wij onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze,

want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

 

Mededelingen over de collecte

 

Slotlied: lied 418: 1 en 2

 
2

Niemand kan alleen Heer uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen;
horen helpen helen vruchtbaar in de Heer.

 

Wegzending

Ga dan heen.

Wees barmhartig voor wie op uw weg komen

En weet u daarbij gedragen

door de barmhartigheid van de Eeuwige

 

Zegen

De Heer zegene u en Hij behoede u.

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten

en zij u genadig.

De Heer verheffe zijn aangezicht over u

en schenke u vrede.

 

Collecte bij de uitgang

Collectedoel: Kerk in Actie Stichting Kleine Arbeider, Colombia Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt zie je talloze kinderen werken op de markt of in het vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Lees hier meer over dit project. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'K 005 00'

terug