Diaconie Diaconie
Het gaat in de gemeente, naast de omgang met God, om de gemeenschap met elkaar en de zorg om de naaste en de samenleving. De diaconie helpt de gemeente zich bewust te maken van haar diaconale opdracht, waardoor zij zich betrokken voelt. De diaconie wijst op die groepen in de samenleving - dichtbij en veraf - die onze hulp nodig hebben. Die hulp kan bestaan uit voorbeden, aandacht en uit financiële en materiële steun. De diaconie participeert in een gemeentelijk noodfonds gezamenlijk met de Caritas. 

College van Diakenen
Het college is als volgt samengesteld:
  • Voorzitter           : Marjolein Koelman 
  • Secretaris          : Else Kaiser 
  • Penningmeester : Jorieke Lokhorst 
  • Lid                     : ds Henriëtte Nieuwenhuis
  • Diaconaal Rentmeester: Martin Bosloper (vanaf 30-01-2022)
 
Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam vergadert ca. 10 maal per jaar. Het College bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het College behandelt de algemene diaconale zaken, is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het samenstellen van de jaarrekening, die na vaststelling door het College van diakenen ter goedkeuring wordt aangeboden aan de kerkenraad.

Bankrelatie:
Diaconie Protestantse Gemeente's-Heerenberg - Zeddam 
Rekeningnummer IBAN:NL97 RABO 0326689265 
Giften graag onder vermelding van bestemming en t.n.v.  diaconie 's-Heerenberg - Zeddam.

 
terug