Pastoraat Pastoraat
Algemeen
De grondgedachte van het pastoraat is vanuit onze geloofsopvatting aandacht te schenken aan allen in en buiten onze protestantse gemeente. Predikant en ouderlingen, bijgestaan door de pastorale contactpersonen, hebben hierin een leidinggevende en stimulerende rol. “Omzien naar elkaar” is echter een taak van de hele protestantse gemeente. De doelstelling is enerzijds zodanige pastorale aandacht geven, zodat eenieder zich opgenomen voelt in een warme gemeenschap en anderzijds aandacht hebben voor lief- en leed situaties, zieken, ouderen, jongeren, en oecumenische gehuwden. 

Pastoraal gemeente zijn
“Omzien naar elkaar” is belangrijk. Naast individueel bezoek kan omzien ook vorm krijgen door middel van georganiseerde gesprekken, ontmoetingen en activiteiten voor bepaalde doel- of leeftijdsgroepen. Gemeenteavonden, gesprekskringen, groothuisbezoek kunnen bijdragen om te praten en van gedachte te wisselen over vragen die een gemeentelid bezig houden.
Herkenbaarheid en bereikbaarheid van ouderlingen en predikant werken drempelverlagend, maar ook helder zijn in het beleid rond eredienst, liturgie, bezoekwerk en communicatie werken drempelverlagend.  

Organisatie
Ten behoeve van het pastoraat is de gemeente geografisch ingedeeld in twee secties, die weer onderverdeeld zijn in wijken. Aan iedere wijk is een contactpersoon verbonden. De secties zijn toevertrouwd aan de predikant, de ouderling en diaken, die ook contacten onderhouden met de contactpersonen. In het consistorieberaad vindt er afstemming plaats rondom bezoeken en worden de pastorale onderwerpen besproken die in de sectievergaderingen naar voren worden gebracht. In de sectiebijeenkomsten is ook aandacht voor het functioneren en welbevinden van de contactpersonen. Rond het overlijden van een gemeentelid is de predikant en de wijkouderling betrokken bij familie van de overledene. Als vertegenwoordiger van de gemeente is zo mogelijk de betreffende ouderling aanwezig bij de uitvaartdienst en begrafenis/crematie. 

Jeugd- en Jongerenpastoraat
In het kerkelijk jongerenwerk draait alles om ontmoeting. De gemeente realiseert zich dat het ontmoeten bevorderd moet worden door randvoorwaarden te creëren. Jongerennetwerken zijn daarin cruciaal voor ontmoetingen nu en ook voor later. Onderling begrip kweken om tegenstellingen tussen culturen bespreekbaar te maken, kunnen door ontmoetingen bevorderd worden.
Contacten verlopen vaak langs informele kanalen, zoals bv catechese, tienergroep en kindernevendienst.  De rol van een jeugdouderling is hierin belangrijk. Hij/zij draagt zorg voor de contacten. 

Speciale situaties
Meer informatie over wat te doen in de volgende speciale situaties krijgt u door op de link te klikken:

 
terug