Palmpasen
zo 5 apr 2020  om 10:00
Voorganger: ds Dirk Engelage, Vorden
Aangepaste dienst via Kerkdienst Gemist vanwege het Corona-virus
Tekst(en): Johannes 12: 12-24
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Jos Thomassen

Deze aangepaste kerkdienst wordt uitgezonden vanuit de kerk in Zeddam.
Dat doen we omdat we denken dat de omstandigheden hiervoor in Zeddam het best zijn.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam. Je kunt deze  dienst ook op een later tijdstip beluisteren.

Voorganger: ds. Dirk Engelage, Vorden
Ouderling: Netty Colenbrander
Kerkrentmeester: Harrie Wentink
Organist: Jos Thomassen
Koster en geluid: Fred Heuvel

 

  • Inleidend orgelspel

  • Lied vooraf aan de dienst; You raise me up
    (solo en a capella gezongen)


  

• Welkomstwoord – door de ouderling van dienst

• Inleidend woord, votum en groet

Vanmorgen, juist in een spannende en onzekere tijd als de onze, roepen we in herinnering wat en in wie we geloven, en spreken we elkaar toe, vol hoop en vertrouwen dat:

Onze hulp is in de Naam van die Heer,
die toekomst scheppend en leven brengend hemel bij aarde brengt,
die daaraan trouw blijft
hier en nu en in eeuwigheid,
die niet loslaat wat zijn hand begon;
een wereld vol van zijn liefde!

En daarom zeggen we vol lef tegen ieder die het horen moet:

Genade met jou en jou en jou en vrede in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest
nu en alle dagen,

tot in zijn lichte toekomst toe! Amen!

Als teken daarvan steken we de tafelkaarsen aan, licht, levenslicht dat van de Paaskaars verder gaat de wereld in; liefde, leven sterker dan alle angst en dood. En ik nodig u uit om thuis, in verbondenheid, een kaars of lichtje aan te steken.


• Gedicht (door de kerkrentmeester van dienst)
 

• Gebed van ontferming

• Lied (om thuis mee te zingen): 657: 1, 2, 4

 

• Gebed
• Schriftlezing: Johannes 12: 12-24

12 De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 13 haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’

14 Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 15 ‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ 16 Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was.

17 De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18 Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. 19 En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’

20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.

24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
 

• Overdenking

• Muziek: Lauren Daigle, Remember
 

 
• Gebed
• Mededelingen – door de diaken van dienst

• Collecte/ Orgelspel

• Lied (om thuis mee te zingen): lied 416 

• Zegen

Juist nu, in deze tijd van zorg en onzekerheid spreken we niet alleen maar woorden, maar roepen we in gedachten al die blikken die vol warmte op mensen blijven gericht, harten die vol liefde naar mensen blijven uitgaan, al die daden van verbondenheid, al die vindingrijkheid die uitdrukking geeft aan onze hoop en ons vertrouwen. Vertrouwen dat we met Gods hulp hier sterker uit tevoorschijn kunnen komen, zullen komen dan voorheen. Mét alle sporen die deze crisis zal nalaten, mogen we ons gezegende mensen weten; armen naar ons uitgestoken, vol liefde om ons heen geslagen.

Als ik hier straks mijn armen spreid, geldt dat voor ieder van u, voor heel onze wereld in deze onzekere tijd: En zo mogen we weten met heel ons hart:
 

De liefde van God onze Vader,
de nabijheid van Jezus Messias onze Heer,
en de herscheppende kracht van de Heilige Geest ís en blíjft met ons allen,
in eeuwigheid!
(gezongen) Amen, amen, amen!


• Muziek: Lauren Daigle, Everything

 

------------------------------------


• Lied van hoop voor deze tijd (LvdK 1002)
 


 

 

terug