Ontmoetingszondag
zondag 28 juni 2020  om 10:00
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Live uitzending vanuit kerk in Zeddam
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Diaken: Bert Veld
Kerkrentmeester van dienst: Harry Wentink
Koster: Annemieke van de Weerd
Beeld en Geluid:  Maarten Blom en Annemieke van de WeerdU kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint
kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Stilte

De kaarsen op tafel worden aangestoken


Bemoediging en groet

Verbindende woorden

Lied: ‘Samen in de naam van Jezus’  (Evangelische Liedbundel 218: 1,2,3)

2 Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.


3 Prijst de Heer, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.
'T Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!


Gebed 

Ontmoetingsverhaal – Sijnie Heuvel

Lied: 991: 1,2


2          God moge ons behoeden,
            wij zien elkander aan,
            de broeder kent de broeder
            als een die voor moet gaan.

Schriftlezing: Kolossenzen 3:12
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft,
moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.


Lied: 991: 7,8

7          Veracht dan niet de kleinen
            en die verloren zijn,
            want God noemt hen de zijnen
            die laatgeboren zijn.

8          De eersten zijn de laatsten,
            wie nakomt gaat voorop!
            Kiest dan de goede plaatsen
            en geeft uw hart aan God.

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 841: 1,2

2 geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken van dienst

Lied: 416: alle verzen


2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen 

Afsluitende woorden

Orgelspel
 

terug