woensdag 14 oktober 2020  om 19:30
Voorganger: ouderling Ernst Haagsman
Woensdagavondgebed live uitzending vanuit Zeddam
Organist: Joop Agelink

PROTESTANTSE GEMEENTEN
Silvolde, Etten-Terborg-Ulft,
’s Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug

WOENSDAGAVONDGEBED
14 oktober 2020
vanuit de protestantse kerk in Zeddam

19.30 uur - uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ouderling Ernst Haagsman
Organist: Joop Agelink

 

Orgelspel

 

Aansteken van de kaarsen

mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

 

Openingsvers

Die ons voor het licht gemaakt hebt,

dat wij leven -

spreek Licht, wees hier aanwezig in uw naam:

Ik zal er zijn.

 

LB 325

 

2 Alleen was God in stilte ongebroken,
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord
de klank en aandrift van dat woord.
Nog voor Hij enig mens gewon,
nog voor het opgaan van de zon.

 

3 Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.
Het werd zijn liefste gezellin,
het spreekt Hem moed en liefde in,
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,
zijn naam van deze wereld wijkt.


Psalmgebed – Psalm 140

 

Red mij van boze mensen, Heer,

die hele dagen kwaad beramen

en steeds maar uit zijn op geweld!

Ze zoeken ruzie en verzinnen listen.

Hun tong is scherpt als die van slangen,

hun lippen staan vol addergif.

 

Heer, houd me uit hun goddeloze greep,

bescherm me tegen sluwe onderdrukkers

die slechts bedacht zijn op mijn val.

Heer, luister naar mijn biddend smeken,

gun aan de bozen niet wat zij beramen

en red me uit de netten die zij spannen.

Gun in dit land de schurken geen respijt.

Wil voor bedriegers hier geen plaats inruimen.

Maak dat hun aanslag tegen mij niet lukt

en dat hun listen en hun lagen falen.

 

Ik weet, Gij neemt het voor de zwakken op.

Gij hoedt het recht van onderdrukten.

Al wie rechtvaardig is, God, prijst uw naam.

Hoe goed is ’t dicht bij U te wonen.

 

Orgelspel

 

Bijbellezing 1 Johannes 1

De komende tijd lezen we uit de eerste Johannesbrief.

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

 

Stilte

 

Orgelspel

 

Avondgebeden

 

Leid me, lief licht, door het duister rondom mij,

wijs Gij de weg.

De nacht is donker en het huis is ver,

wijs Gij de weg.

Belicht mijn schreden. Nee, ik vraag U niet

de horizon te zien. Eén schrede is genoeg.

 

Zo was ik niet altijd, noch vroeg ik U

de ware weg.

Ik koos en vond hem zo graag zelf; maar nu,

wijs Gij de weg.

Ik hield van schittering. Ondanks mijn vrees

dreef mij mijn trots. Gedenk die jaren niet.

 

Zo lang waart Gij mijn heil. Ook nu toont Gij mij

voorts de weg.

Door hei en ven, langs rots en vloed, tot weer

de morgen gloort,

en mij ’t gelaat der engelen tegenlacht,

een poosje mij ontgaan, maar steeds geliefd gebleven.

 

Stilte

 

Onze Vader

 

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd;

Uw Koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de Boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Avondlied 245

 

2 Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
Uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
Nabij in elke moeilijkheid:
Deez’ avond roept mij, na mijn zorgen,
Tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank reeds van de vroegen morgen
Zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

3 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
Al wisselen ook dag en nacht;
Ik ken de rots, waar op ik bouwe,
Hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens, aan de avond van mijn leven,
Breng ik, van zorg en strijden moe,
Voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

 

Zegenbede

 

Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
Gij die ons toegekeerd hebt
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren
te behoeden

 

Orgelspel

 U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 
 

terug