woensdag 28 oktober 2020 om 19:30

Woensdagavondgebed vanuit de kerk in 's-Heerenberg
Voorganger(s): ds. Theo Menting
Organist: Jos Thomassen

PROTESTANTSE GEMEENTEN
Silvolde, Etten-Terborg-Ulft,
’s Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug

WOENSDAGAVONDGEBED

28 oktober 2020
vanuit de protestantse kerk in ‘s-Heerenberg
19.30 uur - uitzending via
www.kerkdienstgemist.nl

voorganger: ds. Theo Menting
organist: Jos Thomassen


U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Orgelspel

Aansteken van de kaarsen
mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

Openingsvers
Die ons voor het licht gemaakt hebt,
dat wij leven -
spreek Licht, wees hier aanwezig in uw naam:
Ik zal er zijn.

LB 238 - de lof aan het avondlicht
refrein: 1e keer voorzang, dan herhalen door allen


De zon gaat dalen,
en wij zien het avondlicht;
wij zingen Vader, Zoon en Geest
het heilig loflied toe: eer zij God! (refr)

Te allen tijde
prijzen wij met de heilige stem
U, Zoon van God, die alles ’t leven geeft
en zingen doet: lof en dank! (refr.)


Psalmgebed – Psalm 142

Luid roep ik tot de HEER,
luid smeek ik de HEER om hulp,
bij hem stort ik mijn hart uit,
bij hem klaag ik mijn nood.

Ik ben ten einde raad,
u kent de weg die ik moet volgen,
u weet dat op mijn pad
een strik verborgen ligt.

Ik kijk ter zijde en zie
niemand die om mij geeft,
nergens een toevlucht voor mij,
niemand die hecht aan mijn leven.

Ik roep tot u, HEER:
‘U bent mijn schuilplaats,
al wat ik heb in het land van de levenden’.

Hoor mijn noodkreet,
ik ben uitgeput en moe,
verlos mij van mijn vervolgers,
zij zijn sterker dan ik.

Leid mij uit de beklemming,
dat ik uw naam mag loven
in de kring van de rechtvaardigen:
u hebt naar mij omgezien.

 

Orgelspel
 

Bijbellezing 1 Johannes 2
Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen.
Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is.
Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.
U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt. Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.
Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult in de Zoon en in de Vader blijven.
En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.
Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden. Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.

 

Stilte

 

Orgelspel

 

Avondgebeden

Heer, nu de avond valt
komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad.

Neem de last daarvan
van ons af
en bewaar wat goed was.

Mogen uw ogen
over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten.

 

Stilte


Onze Vader

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

 

Avondlied 267

 

2 Als boze dromen ons belagen,
wij eenzaam vechten met onszelf,
laat niet de nacht dan angst aanjagen,
niet een verleden dat ons knelt.

3 U kennen wij als een bevrijder,
Gij hoort het mensenkind dat schreit.
Ook als de nacht valt, blijf ons leiden,
troost ons met uw barmhartigheid.

4 Geef ons elkaar tot licht en liefde,
waarmee het donker wordt weerstaan.
En zingend gaan wij door het duister
tezamen op uw morgen aan!

 

Zegenbede

Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
Gij die ons toegekeerd hebt
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren
te behoeden

 

Orgelspel

terug