zondag 26 juni 2022 om 10:00

Live uitzending vanuit kerk Zeddam 26-06-2022
Voorganger(s): Ds. T.Wiersum
Tekst(en): Koningen 19.; 19-21 Lucas 9.:51-62
Ouderling(en): Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Orde van dienst
PG 's-Heerenberg-Zeddam
26 juni 2022, 10.00 uur


Voorganger: Ds.T. Wiersum
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist:  Joop Agelink

 

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst
op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.


ORDE VAN DIENST PG ’S-HEERENBERG-ZEDDAM d.d. 26-6-2022.
Orgelspel
Woord van welkom – door de ouderling van dienst
De kaars op tafel wordt aangestoken
Gemeente gaat staan
Stilte
Lied  PSALM 92:1+2 – Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst
Bemoediging en groet                                                                                
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN
Gemeente gaat zitten
Lied 218: 1,2+3  Dank U voor deze nieuwe morgen
Gebed
Kinderen komen naar de liturgische tafel
Schriftlezing(en)

  1. Uit het eerste boek Koningen hoofdstuk 19, vers 19 t/m 21
  2. Uit het Evangelie van Lucas hoofdstuk 9, verzen 51-62

Lied 903:1+6 Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt?
Verkondiging
Orgelspel
Lied 904:1,2+3 Beveel gerust uw wegen..
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)
Mededelingen – door de diaken van dienst
Gemeente gaat staan
Slotlied 905:1+4 Wie zich door God alleen lat leiden
Zegen
Afgesloten met een gezamenlijk gezongen AMEN
Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan)Collectedoel 26 juni – Stichting Schuilplaats
Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie die
diverse plaatselijke en regionale hulpverleningslocaties in het land heeft
waar mensen terecht kunnen met hulpvragen.
Ook heeft Schuilplaats een landelijk aanbod vanuit een drietal gesprekslocaties in Nederland.
Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren.
De hulpverlening is gericht op ouders, kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen
en biedt diverse therapieën en ondersteuning op christelijke grondslag.
https://www.stichtingschuilplaats.nl NL69 RABO 0393 3119 88

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!


Agenda komende week
 
Wanneer Wat Waar
Di 28 juni Oec.gespreksgroep 14.00 uur Imminkhuis
woe 29 juni Avondgebed klavertje 4 19.30 uur Prot. kerk
Do 16 juni Pauzeren op de berg des Heren 10.00- 13.00 uur Prot.kerk 's-Heerenberg
 
Vrij 01 juli Groep 45-BBQ 18.00 uur Prot.kerk 's-Heerenberg
zo 3 juli Kerkdienst ds. Henriëtte Nieuwenhuis 10.00 uur Prot.kerk 's-Heerenberg

 

 

terug