woensdag 5 oktober 2022 om 19:30

Woensdagavondgebed live uitzending vanuit Gendringen
Voorganger(s): Ds. Jan Fischer, Ds. Henriëtte Nieuwenhuis, ds. Gerjanne van der Velde. Ds. Theo Menting
Tekst(en): Lucas 17 : 11 -19
Organist: Atze Douma

PROTESTANTSE GEMEENTEN
Silvolde, Etten-Terborg-Ulft, ’s-Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug
WOENSDAGAVONDGEBED
05-10-2022
vanuit de protestantse kerk in Gendringen
voorgangers:  ds. Theo Menting, ds. Gerjanne van der Velde. Ds.Jan Fischer. Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
organist: Atze Douma

19.30 uur - uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien. 
======================================================= 


ORGELSPEL

STILTE

AANSTEKEN VAN DE KAARSEN

OPENINGSVERS:

v.            Heer, open mijn lippen
g.            Mijn mond zal zingen van uw eer.
v.            God, kom mij te hulp.
g.            Heer, haast U mij te helpen.
                Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
                zoals het was in het begin en nu en altijd
                en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

HYMNE – LB 712

PSALMGEBED – Psalm 113

g.            Van de opgang der zon tot haar dalen
                zij geprezen de naam van de Heer.

v.            Loof, knechten des Heren, *
                loof de naam van de Heer.

g.            De naam van de Heer zij gezegend *
                van thans tot in eeuwigheid.

v.            Van de opgang der zon tot haar dalen *
                zij geprezen de naam van de Heer.

g.            Hoog boven alle volken de Heer; *
                hemelhoog is zijn glorie.

v.            Wie is als de Heer onze God, *
                die woning maakt in den hoge,

g.            die neder wil zien op dit laagland? *
                in de hemel Hij en op aarde;

v.            die de arme opricht uit het stof, *
                uit het slijk wil heffen de schamele,

g.            dat hij zetelen mag met de machtigen, *
                met de machtigen van zijn volk.

v.            Die de onvruchtbare geeft haar plaats in het huis: *
                een lachende moeder van kinderen.

g.            Eer zij de heerlijkheid Gods: *
                Vader, Zoon en heilige Geest.
                Zo was het in den beginne –
                zo zij het thans en voor immer; *
                tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

                Van de opgang der zon tot haar dalen
                zij geprezen de naam van de Heer.

ORGELSPEL

SCHRIFTLEZING – Lucas 17: 11-19

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’
Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’
Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’
Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

STILTE

SCHRIFTLIED – LB 789

AVONDGEBED

v.            Gij zijt in ons midden, Heer;
                uw heilige Naam is over ons uitgeroepen.
g.            Verlaat ons niet, Heer, onze God.

v.            Uw stem heeft ons geroepen,
                uw woord heeft ons gemaakt.
g.            Leer ons uw woord verstaan.

v.            Als wij doof blijven voor U,
                en ons hart ons aanklaagt:
                schenk ons vergeving, Heer.
g.            Want Gij zijt groter dan ons hart.

v.            Om de verdeeldheid van ons hart,
                de nood die wij voorbijgingen,
                de vrede die wij niet brachten:
g.            Wij bidden U, Heer, ontferm U over ons.

v.            Moge de nacht over ons komen
                als een verademing,
                als de stilte waarin uw Rijk onmerkbaar groeit.
g.            Laat komen, Heer, uw Rijk,       
                en uw gerechtigheid.

v.            Laat nu ons die u dienen gaan, o Heer,
                in vrede, naar uw woord.
g.            In U hebben wij ons heil gezien.

v.            Behoed ons, Heer, als wij waken;
                bescherm ons terwijl wij slapen.
g.            Opdat wij waken met Christus
                en mogen rusten in vrede.

v.            Onze hulp is de naam van de Heer.
g.            Die hemel en aarde gemaakt heeft..

STIL GEBED

ONZE VADER

                Onze Vader die in de hemel zijt
                uw Naam worde geheiligd
                uw koninkrijk kome
                uw wil geschiede
                gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
                Geef ons heden ons dagelijks brood
                en vergeef ons onze schulden
                gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
                En leid ons niet in verzoeking
                maar verlos ons van de boze.
                Want van U is het koninkrijk
                en de kracht en de heerlijkheid
                tot in eeuwigheid. Amen.

AVONDLIED – LB 253

ZEGENBEDE

v.            De Heer schenke ons zijn zegen,
                Hij beware ons voor onheil
                en geleide ons tot eeuwig leven.
g.            Amen.
v.            Loven wij de Heer.
g.            Wij danken God.

ORGELSPEL
 

 

 

terug