zondag 16 oktober 2022 om 10:00

Kerkdienst met Heilig Avondmaal vanuit kerk Zeddam 16-10-2022
Voorganger(s): Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): 1 Korintiërs 11 : 17-26
Ouderling(en): Ernst Haagsman
Organist: Jos Thomassen

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
16 oktober 2022
Vanuit kerk te Zeddam


Voorganger: Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Ouderling: Ernst Haagsman
Organist:  Jos Thomassen

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst
op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.SAMENKOMEN
Orgelspel
Woord van welkom – door de ouderling
Aansteken van de kaarsen
Stilte
Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN
Lied 65: 1,5
Verbindende woorden
Kyriegebed
Na ‘zo bidden wij’: Heer, ontferm U over ons
Lied 632: alle verzen
DIENST VAN HET WOORD
Gebed rondom de Schriften
Kindermoment
Schriftlezing – 1 Korintiërs 11: 17-26
17 Nu ik u toch aanwijzingen geef: ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. 18 Om te beginnen: ik hoor dat er bij uw samenkomsten in de gemeente verdeeldheid heerst, en tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. 19 Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. 20 Maar bij uw samenkomsten is nu geen sprake van een maaltijd van de Heer. 21 Bij de maaltijd die u houdt zorgt iedereen alleen voor zichzelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. 22 Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Op dit punt zeker niet!
23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 25 Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.’ 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.
Lied 712: alle verzen (lied van de maand)
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 968: 1,2,5
Kinderen komen terug
DIENST VAN DE TAFEL
Tafelgebed (Herfsttijd II)
Hoe zullen wij U danken,
Heer onze God?
Ons hart is onrustig in ons
en vol van bange vragen.
Onze ogen staren zich blind
op muren van feiten.
Oorverdovend is het helse lawaai
van een wereld in oproer.
Wij hebben geen stem
om daar boven uit te komen,
en het is of Gij U stil houdt,
of Gij nergens zijt, o God.
Maar om de verhalen
die ons aan U herinneren,
om de momenten
dat wij U naast ons wisten,
hebben wij de moed om ons te scharen
in de wijde kring van uw aanbid­ders,
onze stem te laten horen
tegen al wat U kleineert
en bescheiden mee te zingen
met het grote lied
dat voor en na gezongen is:
Lied 405:4
Hoe kunnen wij U danken,
wat hebben wij te bieden,
Heer onze God,
met deze vuile handen
en deze gebarsten stem,
met dit verdeelde hart
en dit vertwijfelde bestaan?

Maar om Jezus, uw Mens in ons midden,
komen wij vrijmoedig tot U
met onze woorden van lof en liefde,
die Hij ons in de mond gaf
en deze tekenen van brood en wijn
die Hij in onze handen legde,

want Hij heeft in de nacht van de overle­vering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

Bijeen tot zijn gedachtenis

bieden wij U aan
onszelf en al wat van ons is,
geschonden en gehavend,
en bidden wij U, o God:

beziel ons van uw Geest,
dat wij in staat zijn
om te doen wat ons is voorge­daan,
te breken en te delen
ten dienste van uw Rijk.

Want zo kunnen wij U danken,
zo maken wij U groot,
zo krijgt uw Naam betekenis
onder de mensen,
nu en alle dagen
tot op de dag dat alles nieuw zal zijn,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Zo bidden wij U
met alle mensen
van vroeger en nu:
a: Onze Vader, die in de hemel zijt,
... Amen.

Lied 386: alle verzen

Vredegroet
v:         De vrede van de Heer zij altijd met u.
a:        ZIJN VREDE OOK MET U.
v:         We groeten elkaar met de vrede van Christus.
Delen van brood en wijn
v: Weest allen nu welkom
aan de tafel van de Heer!
a: Wij danken U, o God!

(Eerst ontvangen de ambtsdragers brood en wijn, om gesterkt uit te delen;
daarna ontvangen de mensen die op hun plaats blijven zitten en de organist,
vervolgens wordt u uitgenodigd om naar voren te komen)
Meditatief orgelspel
Lied van dankzegging: 103e (in het Nederlands), 3 keer

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed)
Mededelingen – door de diaken
Collecte – voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel
UITEENGAAN
Slotlied 416: 1,2,3
Heenzending en zegen
Gezongen amen
Orgelspel
Collecte bij de uitgang

Koffiedrinken in het Imminkhuis met een tafelgesprek over het Heilig Avondmaal

Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar het Passion. Afgesproken is met de Klavertje 4 gemeenten dat de collecten in de Avondmaalsdiensten naar ons gezamenlijk project gaan.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda komende tijd

 
Wanneer Wat Waar
di 18 okt Informatieavond Indonesiëreis 20.00 uur, Imminkhuis
wo 19 okt Woensdagavondgebed Klavertje 4 19.30 uur, Silvolde
do 20 okt Pauzeren op de berg des Heren
Cantorij repetitie
10.00-13.00 uur, ’s-Heerenberg
19.30-21.00 uur, Zeddam
zo 23 okt Kerkdienst – ds. Christa Klaver, uit Beek 10.00 uur, Zeddam
 
do 27 okt Samen Eten
aanmelden via e-mail sameneten@protestantsbergh.nl of bij Maarten Blom (06-12614558).
17.30 uur, Imminkhuis


 

terug