woensdag 26 oktober 2022 om 19:30

Woensdagavondgebed vanuit de Protestantse Kerk in Megchelen
Voorganger(s): Ds. Theo Menting
Tekst(en): Lucas 19 : 1-10

 

Protestantse gemeenten
Silvolde, Etten – Terborg – Ulft,
’s Heerenberg – Zeddam, Gendringen – Bontebrug

LITURGIE voor het AVONDGEBED, 26 oktober 2022 vanuit Megchelen

Het geluid van het woensdagavondgebed wordt rechtstreeeks uitgezonden via Kerkdienst Gemist.
Als u hier klikt, opent zich een nieuw venster en kunt u het geluid van de dienst live meebeleven.

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 
 

AVONDGEBED

KLAVERTJE 4

26 oktober 2022
Kapel Megchelen

MUZIEK

STILTE

WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARS
Bij U is de bron van het leven
in uw licht zien wij het licht.

HYMNE – LB 221

PSALMGEBED – Psalm 32
Gelukkig is een mens
wiens ontrouw is vergeven.
Geluk voor haar en hem
als God geen kwaad meer weegt.
Geluk voor allen die bekennen durven:
ik heb het slecht gedaan.
Zolang ik Hem niet horen wou
de stem van mijn geweten
werd ik verteerd vanbinnen –
uw hand woog zwaar op mij,
mijn krachten kwijnden weg
zoals een mens wegkwijnt
onder de zomerhitte.
En toen kon ik niet meer,
ik dacht: ik ga naar Hem
zeggen wat ik gedaan heb,
vragen om vergeving.

Laat daarom ieder mens
die op uw naam vertrouwt
deemoedig tot U gaan.
Al breekt een zondvloed los
niets zal je overkomen –
Gij hebt toch ook mijn angst
bezworen – Gij zijt zelf
de ark van mijn behoud.
Zo spreekt Ik-zal-er-zijn:
‘Ik zal jou wegwijs maken,
mijn ogen zijn op jou.
Doe niet zo redeloos
en koppig als een ezel,
een paard dat men met sporen
en teugels moet bedwingen –
het zal je slecht vergaan.’
Ontvlucht Hem, en je vindt
ballingschap overal.
Dus geef je maar gewonnen.
Hij zal genadig zijn.
Hij maakt je leven nieuw.

MUZIEK

SCHRIFTLEZING – Lucas 19: 1-10
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs
heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk.
Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat
lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep
hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer
Hij voorbijkwam.
Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug
naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’

Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich
thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een
zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’
Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van
mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als Ik iemand iets heb afgeperst,
zal ik het viervoudig vergoeden.’
Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook
deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken
en te redden wat verloren was.’

STILTE

LIED – LB 361

AVONDGEBED
Heer, blijf bij ons,
want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

STILTE

ONZE VADER
Onze Vader die in de hemel zijt
uw Naam worde geheiligd
uw Koninkrijk kome
uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

AVONDLIED – LB 248

ZEGENBEDE
De Heer schenke ons zijn zegen
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
 

terug