zondag 27 november 2022 om 10.00

1e Advent/Doopdienst 27 november 2022
Voorganger(s): Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): 2 Samuel 11: 1-5,26-27 en 12: 1-9, 13-15, 24
Ouderling(en): Rien de Zeeuw
Organist: Sandra van Gog

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
1e Advent
27 November 2022.


In deze dienst wordt de doop bediend aan:

Jake Heuvel
Chiem Florian Ferre Hendriksen

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Orgel: Sandra van Gog
M.m.v. de cantorij o.l.v. Jos Thomassen

U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

 

SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling

Aansteken van de adventskaars – door de kinderen

Een lichtje in je ogen,
een lichtje in je hart.
Wij zien het en geloven:
God maakt een nieuwe start.

(Allen staan)
Lied 281: 1,2,3,4,5
Couplet 2 en 4 door de cantorij

Stilte

Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN
(Allen zitten)

Verbindende woorden over het adventsproject ‘Levenslicht!’
Gezinsboekje laten zien

Lied 25: 1,2

Kyriegebed

Lied 25: 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed rondom de Schriften

Kindermoment

Projectlied advent en kerst (melodie lied 469)
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.

Schriftlezing – Matteüs 1: 1 en 6
1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,

Lied 442: 1,2

Schriftlezing – 2 Samuël 11: 1-5,26-27 en 12:1-9,13-15,24
1 Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw het leger eropuit, onder leiding van Joab en zijn bevelhebbers, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. 2 Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. 3 Hij liet uitzoeken wie ze was, en men zei hem: ‘Dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria.’ 4 David liet haar bij zich komen en sliep met haar. (De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist verstreken.) Daarna ging ze terug naar huis. 5 Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, 6 waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen.
26 De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. 27 Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon.
In de ogen van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan.
1 Hij stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het volgende te vertellen: ‘Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. 2 De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen, 3 de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij had het lief als een dochter. 4 Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor.’ 5 David ontstak in hevige woede over de rijke man en zei tegen Natan: ‘Zo waar de HEER leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. 6 Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen.’ 7 Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u! Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik was het die je zalfde tot koning van Israël, Ik was het die je redde uit de greep van Saul. 8 Have en goed van je heer, en de vrouwen van je heer erbij, heb Ik jou in de schoot geworpen; de heerschappij over Israël en Juda heb Ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal Ik er nog het een en ander aan toevoegen. 9 Waarom heb je dan mijn geboden veracht door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden.
13 David antwoordde Natan: ‘Ik heb gezondigd tegen de HEER.’ Toen zei Natan: ‘De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. 14 Maar omdat u de HEER diep hebt gekrenkt, zal uw pasgeboren zoon sterven.’ 15 Daarop ging Natan naar huis. De HEER trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, met een dodelijke ziekte.
24 David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon, die hij Salomo noemde. De HEER had het kind lief 25 en gaf het bij monde van de profeet Natan de naam Jedidja.

Cantorij zingt – ‘Halleluja’- Leonard Cohen
De Joodse Cohen gebruikt veel Bijbelse metaforen en verhalen in zijn liedjes. In het tweede couplet zit er een verwijzing naar David en Batseba: ‘Je zag haar baden op het dak, haar schoonheid en het maanlicht overdonderden jou’.
Het Halleluja, prijs God, komt steeds terug als refrein: ook al gaat alles verkeerd in je leven, prijs Hem!

Verkondiging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis (melodie ‘Wat de toekomst brengen moge’, t: J. Zijlstra, A. van Drie)

1. Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade, licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos, het gesternte zingt zijn eer,
heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen, goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven, groot is het geheimenis,
schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan.
Door het brood, ‘dit is mijn lichaam’, door de wijn ‘dit is mijn bloed’,
geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

4. Ik geloof ook in de Geest, Adem van God uitgegaan.
Hij vertroost en Hij versterkt ons, waar wij in het leven staan.
Door de Geest zijn wij verbonden met de Heer en met elkaar.
Door zijn leiding gaan wij verder, maakt Hij zijn beloften waar.

Kinderen komen terug in de kerk

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP

Inleiding: Waarom dopen wij?

Toelichting van het liturgisch bloemstuk

(doopfamilies gaan staan bij hun plaats)
Presentatie
(doopfamilies gaan zitten)

Bijdrage van Ron Hendriksen – Tijd verliezen met jou, Racoon

Doopgebed

(doopfamilies gaan staan bij hun plaats)
Beantwoording van de Doopvragen
1. Geloven jullie in God de Vader, de Schepper van jullie kind, in Jezus Christus, Gods Zoon, en in de Heilige Geest?
2. Durven jullie je kind aan deze God toe te vertrouwen en verlangen jullie dat hij in Zijn Naam gedoopt zal worden?
3. Beloven jullie het evangelie van Jezus Christus aan jullie kind door te geven en het te laten opgroeien in Zijn gemeenschap opdat hij later zal kunnen beamen wat met de doop gegeven is?

Of: Sta je achter de doop van jullie zoon en wil je je vrouw ondersteunen in haar belofte om Chiem met het evangelie van Jezus Christus en de gemeenschap van de kerk vertrouwd te maken?
(doopfamilies gaan naar voren)

Cantorij zingt – Lied 358: alle verzen

Uitnodiging kinderen
Kinderen mogen vooraan bij het doopvont komen staan

Water wordt in de doopvont gegoten – door de diaken

Bediening van de Heilige Doop

Felicitaties en cadeaus
  • De diaken overhandigt een doopkaars, ontstoken aan de paaskaars
  • De ouderling overhandigt een cadeau + doopkaart

(Allen staan)
Verwelkoming
Vraag aan allen die aanwezig zijn:
Gemeente, wilt u Chiem en Jake die zojuist gedoopt zijn,
dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden
en naar uw vermogen helpen groeien in geloof
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

Antwoord: Ja

Cantorij zingt – ‘Wij wensen je liefde’
Originele tekst en muziek: Sunny Dale/ NL-vertaling Ineke en Jos sept 2022.

Afkondiging van overlijden

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed –Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken

Collecte – voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel

UITEENGAAN

Slotlied – lied 438: alle verzen

Heenzending en zegen
Gezongen amen

Orgelspel

U kunt de doopouders feliciteren bij de uitgang

Collecte bij de uitgang

Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze novembermaand naar Hospice Rozenheuvel in Rozendaal (Leger des heils).
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda deze week
 
Wanneer Wat Waar
Di 29 nov Oecumenische gespreksgroep 14.00 uur, Imminkhuis
Wo 30 nov Avondgebed Advent Klavertje 4
Gemeenteavond
19.30 uur, Gendringen
20.00 uur, kerk Zeddam
(inloop 19.45 uur)
Do 1 dec Pauzeren op de berg des Heren (open kerk)
Maandelijkse activiteit Oekraïners
Cantorij
10.00-13.00 uur, ‘s-Heerenberg
15.00 uur, Specialized
19.30 uur, Imminkhuis
Zo 4 dec Kerkdienst – ds. Henriëtte Nieuwenhuis (2e Advent) 10.00 uur, Zeddam

 

terug