zondag 20 november 2022 om 10.00

Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg Gedachteniszondag
Voorganger(s): Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): Psalm 46
Ouderling(en): Ernst Haagsman
Organist: Wim Brunsveld

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
20 november 2022

Gedachteniszondag 
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Orgel: Wim Brunsveld.
M.m.w. De Cantorij o.l.v. Jos Thomassen.
Alt-saxofoon.;  Ineke van Halteren

U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =


SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom - door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Liturgisch bloemstuk – toelichting

(we gaan staan)

Lied 280: 2,3,4,5,7

Stilte

Bemoediging en groet
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.

(we gaan zitten)

Verbindende woorden

Lied 760 (lied van de maand)

Kyriegebed
Na ‘zo bidden wij samen’: Heer, ontferm U over ons

Lied 705: 1,3,4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing – Psalm 46

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied.

2 God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
4 Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven. sela

5 Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
6 Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
7 Volken roeren zich, rijken storten ineen,
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

8 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. sela

9 Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat Hij op aarde verricht.
10 Wereldwijd bant Hij oorlogen uit,
bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij,
wagens verbrandt Hij in het vuur.
11 ‘Staak de strijd, en erken dat Ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

12 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. sela

Cantorij zingt: Ave Verum – Wolfgang Amadeus Mozart
(Een korte eucharistische hymne uit de 14e eeuw, op muziek gezet door verschillende componisten,
waaronder Mozart. Het lied eindigt met de woorden:

Wees bij ons in de beproeving van de dood.
lieve Heer Jezus, zoon van Maria, ontferm u over mij.)


Verkondiging

Orgelspel

Lied 91a

Kinderen komen terug in de kerk

DIENST VAN DE GEDACHTENIS

Inleiding op de gedachtenis

Cantorij zingt: Requiem – Eliza Gilkyson
(Het lied werd oorspronkelijk geschreven voor de slachtoffers van de tsunami van 2004.
Een gebed om hulp en troost in de donkerste momenten van het leven.)


(we gaan staan)


Het noemen van de namen                                           
(Na het noemen van de naam kunnen familieleden naar voren komen
en een lichtje aansteken aan het licht van de Paaskaars
dat wordt aangeboden door de ouderling van dienst.)


12-11-2021   Gerritdina Maria Bakker-Morsink                         76 jaar
16-11-2021   Maria Pieternella Bruinshoofd-Krijger                  76 jaar
22-11-2021   Elisabeth Maria Ingelaat-Bussing                        77 jaar
22-11-2021   Jacob Dirk Wentink                                              83 jaar
24-01-2022   Jantje Willems-Boer                                             89 jaar
05-02-2022   Stoffelina Frauenfelder-de Heus                          95 jaar
09-02-2022   Nicolaas den Hartog                                            77 jaar
11-04-2022   Theodora Isabella Angenita Brakel                      98 jaar
24-04-2022   Hermina Hendrika Barmentlo-Bosman                76 jaar
14-09-2022   Frederika Hendrina Wilhelmina Elshof-te Pas     82 jaar
16-09-2022   Alie Johanna Dimmendaal-Veldhorst                   86 jaar

Stilte

Gedicht: De mensen van voorbij (Hanna Lam) – door de ouderling van dienst

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.


Ontsteken van de laatste kaars
(Nadat het laatste lichtje is aangestoken kan ieder die dat wil zelf naar voren komen
en een lichtje ontsteken voor een naam in stilte genoemd. Let daarbij goed op de aanwijzingen.)


Ondertussen lied 598


(we gaan zitten)

Cantorij zingt lied 821 ‘Dat de weg naar je toekomt’

Gebeden: voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Mededelingen – door de diaken van dienst

Collecte – voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel

UITEENGAAN

(we gaan staan)

Slotlied 423

Zending en zegen
Gezongen amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

Wilt u deze dienst nog een keer terugzien of downloaden?
Kijk dan op www.protestantsbergh.nl voor de link.De opbrengst voor de diaconie gaat deze novembermaand naar
Hospice Rozenheuvel in Rozendaal (Leger des heils).
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

Uw bijdrage voor de kerkrentmeesters (eredienst en gebouwen)
kunt u, desgewenst overmaken
Op Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
t.n.v. C.v.K. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam


Agenda deze week
 

Wanneer Wat Waar
Wo 23 nov Pelgrimeren 9.30 uur, Imminkhuis
Do 24 nov Quiltgroep
Cantorij
9.30 uur, Imminkhuis
19.30 uur, Imminkhuis
Vr 25 nov Adventskrans workshop
Klavertje 4
19.30 uur, Imminkhuis
Za 26 nov Adventskrans workshop kinderen
Klavertje 4
10.00 uur, Imminkhuis
Zo 27 nov Kerkdienst –ds. Henriëtte Nieuwenhuis (1e Advent) In deze dienst worden 2 kinderen gedoopt 10.00 uur, ‘s-Heerenberg


Kijk ook op onze website voor het laatste nieuws: www.protestantsbergh.nl
 

terug