woensdag 30 november 2022 om 19:30

Adventsvesper
Voorganger(s): Ds. Theo Menting, ds. Gerjanne van der Velde. Ds. Henriëtte Nieuwenhuis, Ds Jan Fischer
Tekst(en): Jesaja 2: 1-5

PROTESTANTSE GEMEENTEN
Silvolde, Etten-Terborg-Ulft, ’s-Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug
Adventsvesper
22-06-2022
vanuit de protestantse kerk in Gendringen
voorgangers:  ds. Theo Menting, ds. Gerjanne van der Velde.ds. Henriëtte Nieuwenhuis, Ds. Jan Fischer

 

19.30 uur - uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien. 
=======================================================

 


ORGELSPEL

STILTE

AANSTEKEN VAN DE EERSTE ADVENTSKAARS

OPENINGSVERS

v.         Ik wacht de Heer, ik wacht Hem,
            ik hoop op zijn belofte.
a.         Ik wacht de Heer, ik wacht Hem,
            ik hoop op zijn belofte.
v.         Stil verbeid ik de Heer,
            meer dan wachters de morgen,
            want bij de Heer is genade.
a.         Ik wacht de Heer, ik wacht Hem,
            ik hoop op zijn belofte.
v.         Eer zij de heerlijkheid Gods,
            Vader, Zoon en heilige Geest.
a.         Ik wacht de Heer, ik wacht Hem,
            ik hoop op zijn belofte.

HYMNE – LB 444

PSALMGEBED – Psalm 25

Naar U, Levende,
klimt mijn ziel.
U vertrouw ik:
dat Gij zijt.
U verlang ik
ooit te zien.
Door de nacht heen
zien uw ogen.
mij.
Van mijn ellende
keer U niet af.
Mijn vertrouwen
beschaam het niet.
Op U wachtte ik
levenslang.
Elke dag weer
zoeken mijn ogen
jou.
Laat je nu vinden
liefde.
Keer je niet af.

ORGELSPEL

SCHRIFTLEZING – Jesaja 2: 1-5

Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos;
het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.
Eens komt de dag
dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal nog de wapens leren hanteren.
Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.

STILTE

LIED – LB 447

GEBEDEN

v.         Gij zijt in ons midden, Heer;
            uw heilige naam is over ons uitgeroepen.
a.         Verlaat ons niet, Heer, onze God.
v.         Uw stem heeft ons geroepen,
            uw woord heeft ons gemaakt.
a.         Leer ons uw woord verstaan.
v.         Als wij doof blijven voor U,
            en ons hart ons aanklaagt:
            schenk ons vergeving, Heer.
a.         Want Gij zijt groter dan ons hart.
v.         Om de verdeeldheid van ons hart,
            de nood die wij voorbijgingen,
            de vrede die wij niet brachten:
a.         Wij bidden U: Heer, ontferm U over ons!
v.         Moge de nacht over ons komen
            als een verademing,
            als de stilte, waarin uw Rijk onmerkbaar groeit.
a.         Laat komen, Heer, uw Rijk,
            en uw gerechtigheid.
v.         Laat nu ons die u dienen gaan, o Heer,
            in vrede, naar uw woord.
a.         In U hebben wij ons heil gezien.
v.         Behoed ons, Heer, als wij waken;
            bescherm ons als wij slapen.
a.         Opdat wij waken met Christus
            en mogen rusten in vrede.
v.         Onze hulp is de Naam van de Heer.
a.         Die hemel en aarde gemaakt heeft

            stil gebed

a.         Onze Vader die in de hemel zijt
            uw Naam worde geheiligd
            uw koninkrijk kome
            uw wil geschiede
            gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
            Geef ons heden ons dagelijks brood
            en vergeef ons onze schulden
            gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
            En leid ons niet in verzoeking
            maar verlos ons van de boze.
            Want van U is het koninkrijk,
            en de kracht en de heerlijkheid.
            Tot in eeuwigheid. Amen.

AVONDLIED – LB 462

ZEGEN

v.         De Heer schenke ons zijn zegen
            Hij beware ons voor onheil
            en geleide ons tot eeuwig leven.
a.         Amen.
v.         Loven wij de Heer.
a.         Wij danken God.

ORGELSPEL

 


 

terug