zondag 26 februari 2023 om 10:00

Kerkdienst vanuit kerk Zeddam Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): Exodus 15: 22 - 16: 3
Ouderling(en): Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink


ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam


26 februari 2023

Voorganger: Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist:  Joop Agelink

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst
op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

----------------------------------------------------
SAMENKOMEN
Orgelspel
Woord van welkom – door de ouderling
Aansteken van de kaarsen
Lied 284
Stilte
Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN
Verbindende woorden
Lied 536: 1,2
Kyriegebed
Lied 536: 3,4
DIENST VAN HET WOORD
Gebed rondom de Schriften
Lied in de Veertigdagentijd: lied 541 (twee keer)
Kindermoment
Schriftlezing – Exodus 15:22-16:3
22 Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. 23 Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet. 24 Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden ze. 25 Mozes riep de HEER aan, en de HEER wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de HEER hun wetten en regels, en daar stelde Hij hen op de proef. 26 Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal Ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee Ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’  27 Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op.
1 Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt. 2-3 Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had de HEER ons maar laten sterven in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.’
Lied 78: 5,6,7
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 538: alle coupletten
Kinderen komen terug
DIENST VAN DE TAFEL
Tafelgebed ‘U komt onze dank toe’
Lied 985:1
A:        Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
Lied 840: alle coupletten
Vredegroet
v:         De vrede van de Heer zij altijd met u.
a:        ZIJN VREDE OOK MET U.
v:         We groeten elkaar met de vrede van Christus.

Nodiging
(We zullen in meerdere kringen na elkaar brood en wijn delen. Let op de aanwijzingen van de kerkenraadsleden.)
Delen van brood en wijn
(ondertussen orgelspel lied 840)
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed)
Mededelingen – door de diaken
Collecte – voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel
UITEENGAAN
Slotlied 806: alle coupletten
Heenzending en zegen
Gezongen amen
Orgelspel
Collecte bij de uitgang
Koffiedrinken in het Imminkhuis
Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar       
het Passion .Afgesproken is met de Klavertje 4 gemeenten dat de collecten      
in de Avondmaalsdiensten naar ons gezamenlijk project gaan.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op           
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda komende week

Wanneer Wat Waar
di 28 feb Oecumenische gespreksgroep 14.00 uur, Imminkhuis
wo 1 mrt Woensdagavondgebed Klavertje 4

Kring zonder naam (45-)
19.30 uur, Silvolde

20.00 uur, Mariastraat 1 Braamt
do 2 mrt Quilten
Pauzeren op de berg des Heren
Activiteit Oekraïners
Cantorij repetitie
9.30 uur, Imminkhuis
10.00-13.00 uur, ’s-Heerenberg
15.00 uur, Specialized
19.30-21.00 uur, Zeddam
zo 5 mrt Kerkdienst – ds. J. Mol 10.00 uur, ‘s-Heerenberg
 

 

terug