zondag 12 maart 2023 om 10.00

Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg -
Voorganger(s): Ds.Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): Daniël 1.
Ouderling(en): Sijnie Heuvel
Organist: Hans Breure

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
12 maart 2023
3e zondag van de 40 dagenU kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien

================================================================================
‘Baas over eigen bord’

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Orgel: Hans Breure
Deze diaconale dienst is samen met de diakenen voorbereid


SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling

Aansteken van de kaarsen

Lied 713: 1,2,3

Stilte

Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Verbindende woorden

Gezongen gebed om ontferming: ‘Hoor als wij eendrachtig bidden’ (mel. lied 1008)

1 Hoor, als wij eendrachtig bidden
dat de wereld wordt geheeld,
al wat onze aarde voortbrengt
goed en eerlijk wordt verdeeld,
dat de daadkracht van de liefde
onze woorden aanbeveelt.

2 Voer uw wereld naar de vrijheid
Uit haar wanhoop opgestaan,
zal zij, haat en nijd te boven,
dan haar weg in vrede gaan.
Toon hoe liefde angst doet smelten,
hoop door goedheid kan ontstaan.

3 Schepper God. Gij die dit leven
met uw eigen naam bedacht,
stel ons Christus’ weg voor ogen
die ons dichter bij U bracht;
dat de aarde door ons toedoen
haar bestemming vinden mag.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed rondom de Schriften

Lied 541 (2x) – lied van de Veertigdagentijd

Kindermoment

Schriftlezing – Daniël 1

1 In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. 2 De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Nebukadnessar nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer zetten.
3 De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. 4 Het moesten jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenaz moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. 5 De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden.
6 Onder hen waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja. 7 Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen; Daniël noemde hij Beltesassar, Chananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abednego. 8 Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden. 9 God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. 10 Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ‘Ik ben bang voor mijn heer, de koning; hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen.’ 11 Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Chananja, Misaël en Azarja had toegewezen: 12 ‘Neem de proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water drinken. 13 Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de koninklijke spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet.’ 14 De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen. 15 Aan het eind van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. 16 Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. 17 En God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften; bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen.
18 Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jongemannen voor Nebukadnessar. 19 De koning sprak met hen, en niemand kon zich met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja meten. Zij traden in dienst van de koning. 20 En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk.
21 Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus.

Lied 25: 2,5

Verkondiging

Orgelspel

Lied 992: alle coupletten

Kinderen komen terug

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)
Gezongen Onze Vader: lied 1006

Mededelingen – door de diaken

Collecte – voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel

UITEENGAAN

Slotlied 978: alle coupletten

Heenzending en zegen
Gezongen amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang


Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze maand naar Stichting Leergeld.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u,
desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-ZeddamDe opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!


Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
wo 15 mrt Woensdagavondgebed Klavertje 4 19.30 uur, Megchelen
do 16 mrt Quilten
Pauzeren op de berg des Heren
Cantorij repetitie
9.30 uur, Imminkhuis
10.00-13.00 uur,
’s-Heerenberg
19.30-21.00 uur,
 Zeddam
za 18 mrt Zwerfafvalbrigade 10.00 uur, Zeddam
zo 19 mrt Kerkdienst – ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Aansluitend tafelgesprek
10.00 uur,
‘s-Heerenberg
‘t Olde Posthuus
zo 19 mrt Aan tafel bakactiviteit kinderen 11.00 uur,
’s-Heerenberg, gelijk na de kinderkerk

Locatie vrijwilligersavond          
In de Kerkepraat staat niet de juiste locatie voor de vrijwilligersavond. Deze zal plaatsvinden in Kilder, Hoofdstraat 2 bij Café Zaal Teunissen (en niet bij De Gracht).

Oproep Paascommissie
Wie zou het leuk vinden om na te denken over de liturgie voor Pasen?
Wat houdt dat in? We lezen het Bijbelgedeelte voor Paaszondag met elkaar, denken na over de liederen, teksten en dergelijke. Meestal hebben we 2 bijeenkomsten nodig van 1,5 uur om alles voor te bereiden.
In de Kerkepraat van maart ben ik vergeten deze oproep te zetten, daarom doe ik de oproep nu via de Nieuwsbrief. Graag aanmelden via 06-22118168 of predikant@protestantsbergh.nl.

Zwerfafvalbrigade
In de vorige nieuwsbrief is per ongeluk een verkeerde datum terecht gekomen. De zwerfafvalbrigade komt op 18 maart bij elkaar, omdat het dan ook de Landelijke Opschoondag is (https://www.nederlandschoon.nl/). We starten om 10.00 uur met een kop koffie of thee in het Imminkhuis.

Paasbijeenkomst senioren
Op vrijdag 31 maart zal er vanaf 14.30 uur (tot ongeveer 17.30 uur) een paasbijeenkomst voor de senioren worden gehouden in Ruimzicht in Zeddam.
U kunt zich hiervoor vóór vrijdag 24 maart opgeven bij:
Gré van Rooy – lamvanrooij@hotmail.com – 0314 – 66 27 07
Rie Markvoort – lmarktvoort@kpnmail.nl – 06 20 17 23 23
E.e.a. kunt u ook teruglezen in de wekelijkse Nieuwsbrief en op de website.
Een hartelijke groet van de Seniorencommissie
Crisje van Koot, Annemieke van de Weerd, Gré van Rooij en Rie Markvoort
Biddag

Wij hebben aan geen ding gebrek,
er blijft genoeg te bidden over;
dat wij het wonder zien
van groei en bloei,
van velden vol gewas en arbeid,
bomen en struiken geurig en kleurig
van vruchtbaarheid.

Heer, onze hemelse Vader,
geef ons in Uw goedheid en genade
ook dit jaar weer
gezondheid en geestkracht en werklust,
geef ons het dagelijks brood,
ja zegen ons zo
dat wij van de weeromstuit
en in navolging van U
een zegen voor elkaar
en voor uw schepping zijn.

(Jaap Zijlstra)

terug