zondag 19 maart 2023 om 10.00

4e zondag van de 40 dagen/
Voorganger(s): Ds.Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): Handelingen 2: 41-47
Ouderling(en): Sijnie Heuvel
Organist: Wim Brunsveld

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
19 maart 2023


4e zondag van de 40 dagenU kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien

================================================================================


ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
19 maart 2023
4e zondag van de 40 dagen

Aan tafel in de eerste gemeente

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Orgel: Wim Brunsveld

SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling

Aansteken van de kaarsen

Lied 975: 1,2,4

Stilte

Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Verbindende woorden

Lied 546: 1,2,3

Gebed om ontferming

Lied 546: 4,5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed rondom de Schriften

Lied 541 (2x) – lied van de Veertigdagentijd

Kindermoment

Schriftlezing – Handelingen 2: 41-47

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Lied 313: 1,2

Verkondiging

Orgelspel

Lied 670: 1,3,5,6,7
Allen: 1,5,7                Vrouwen: 3               Mannen: 6

Kinderen komen terug

Afkondiging van overlijden

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken

Collecte – voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel

UITEENGAAN

Slotlied 23c: alle coupletten

Heenzending en zegen
Gezongen amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

Tafelgesprek in ’t Olde Posthuus

Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze maand naar Stichting Leergeld.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken
op Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam   
           
                                            

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
wo 22 mrt Woensdagavondgebed Klavertje 4 19.30 uur, Terborg
do 23 mrt Pauzeren op de berg des Heren
Cantorij repetitie
10.00-13.00 uur, ’s-Heerenberg
19.30-21.00 uur, Zeddam
vr 24 mrt Vrijwilligersavond 19.30 uur, Hoofdstraat 2 Kilder
zo 26 mrt Kerkdienst – ds. H. Boonen 10.00 uur, ‘s-Heerenberg
  Preek van de leek (Klavertje 4)
Hans Metzemaekers
16.00 uur, ‘s-Heerenberg

terug