zondag 14 april 2024 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): Johannes 21:15-23
Ouderling(en): Martin de Kruijff
Organist: Jos Thomassen

 


ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
14 april 2024
‘Toch nog een keer Petrus’
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Orgel: Jos Thomassen

U kunt de orde van dienst hier downloaden.
Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

Orgelspel


SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling

Na het aansteken van de kaars zingen we lied 284

Stilte

Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Verbindende woorden

Lied 33: 2 en 8

10 woorden van liefde als lofzegging
Uw woord houdt stand voor eeuwig, o HEER,
van geslacht tot geslacht duurt uw trouw,
want U spreekt tot ons:Ik ben de HEER, uw God. Ik ben de HEER, de God die liefde is.  
Mijn liefde brengt u bevrijding uit het huis van slavernij. 
1. (A) Heb de Heer uw God lief, door Hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. 
2. (A) Heb de Heer uw God lief, door Hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld. 
3. (A) Heb de Heer uw God lief, door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. 
4. (A) Heb de Heer uw God lief, door te genieten van de rust die Hij u geeft. 
Heb Hem zó lief, met heel uw hart en heel uw ziel  met heel uw verstand en al uw krachten. 
5. (A) Heb uw naaste lief, door uw vader en moeder te eren als de ouders die Hij u gaf. 
6. (A) Heb uw naaste lief, door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren. 
7. (A) Heb uw naaste lief, door trouw te zijn in relaties en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. 
8. (A) Heb uw naaste lief, door zijn welzijn en welvaart te bevorderen. 
9. (A) Heb uw naaste lief, door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken. 
10. (A) Heb uw naaste lief, door hem te gunnen wat God hem geeft.
Heb zó uw naaste lief als u zelf. 
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld!
Uw woord houdt stand voor eeuwig, o HEER,
van geslacht tot geslacht duurt Uw trouw.


Lied 648

DIENST VAN HET WOORD

Gebed rondom de Schriften

Kindermoment
Schriftlezing – Johannes 21:15-23
15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’
20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou uitleveren. 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22 Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’ 23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak.’

Lied 653: 1 en 6

Verkondiging

Orgelspel

Lied 649 (1,3,5,6,7: allen, 2: vrouwen, 4: mannen)

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)
Mededelingen – door de diaken

Collecte – voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel

UITEENGAAN

Slotlied 637

Heenzending en zegen
Gezongen amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze maand naar Kerken met stip, voor mensen in een sociaal kwetsbare levenssituatie.


De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
Woe 17 april Gespreksgroep ‘Op verhaal komen’ Imminkhuis, 19.30 uur
Do 18 april Quilten
Pauzeren op de berg des Heren (open kerk)
Repetitie cantorij
Imminkhuis, 9.30 uur
’s-Heerenberg, 10.00-13.00 uur
Imminkhuis, 19.30 uur
Zo 21 april Kerkdienst, ds. Kor Datema, uit Varsseveld Zeddam, 10.00 uur

 

terug