Klavier Klavier
Klavier is het tijdschrift van het samenwerkingsverband Klavertje4, dat sinds 2021 twee maal per jaar verschijnt.
Uitgaven:
- maart 2024 als PDF

- september 2023 (najaar)  en als PDF
- maart 2023
- september 2022
- maart 2022
- augustus 2021
- februari 2021
 
Samenwerkende gemeente Klavertje4 Samenwerkende gemeente Klavertje4
De Protestantse Gemeenten
  • Silvolde,
  • Etten-Terborg-Ulft,
  • Gendringen - Bontebrug en
  • 's-Heerenberg - Zeddam
nemen initiatieven tot samenwerking.

Zo is er al een kanselruil en worden de woesdagavond-gebeden gezamenlijk verzorgd.

Verder is er ook al een gezamenlijk homepage met links naar de vier gemeenten en met een gezamenlijke agenda.

Via deze rubriek zullen de samenwerkingsactiviteiten worden gecommuniceerd. 

 
 
Ontwikkelingen in de samenwerking met Klavertje 4 Ontwikkelingen in de samenwerking met Klavertje 4
Op zondag 5 december 2020 heeft Bert Veld, de voorzitter van de kerkeraad, aansluitend aan de kerkdienst een presentatie gehouden over de status en nieuwste ontwikkelingen in de samenwerking tussen de Klavertje 4 gemeenten. Hieronder vind je de volledige tekst van deze presentatie.

Beste Gemeenteleden.

Wij leven in een “ongewone tijd”; het is even ongewoon dat de voorzitter vanuit de kerk zich tot u wendt. Tegelijkertijd kan het zo zijn dat zich een omstandigheid voordoet die dit noodzakelijk maakt.

In de afgelopen maanden heeft de kerkenraad soms niet en soms wel kunnen vergaderen ook zijn er besluiten digitaal genomen.
Jaarrekeningen, begrotingen zijn vastgesteld door de kerkenraad en zonder op of aanmerkingen goedgekeurd door het classicaal college behandeling beheerszaken Gelderland.

Op 30 juni j.l. heeft de kerkenraad besloten formeel te gaan samenwerken met de PKN gemeenten Etten-Terborg-Ulft, Gendringen-Bontebrug en Silvolde. Aan deze samenwerking is de naam “Klavertje 4 “ gegeven.

Ik ben dankbaar dat wij, ondanks alle beroerde fysieke omstandigheden, toch datgene hebben kunnen doen wat bestuurlijk nodig was.

Inmiddels hebben ook de kerkenraden van de hiervoor genoemde gemeenten het besluit tot samenwerking genomen. Het proces dit te communiceren met de “gemeente” is gaande.

Onze geplande gemeenteavond op 16 november hebben wij gecanceld vanwege de op 4 november afgekondigde maatregelen.

Op pastoraal gebied vindt er al veel plaats en de samenwerking wordt mede hierdoor intenser. Reden om u in dit proces verder “mee te nemen”. 

Wat was ook alweer de aanleiding om tot samenwerking te besluiten?
Het rapport Kerk 2025 uitgebracht door de Generale Synode heeft als kern; de krimp van de kerkelijke gemeenten en vervolgens de vraag: hoe kan dit probleem opgevangen worden? Een van de aanbevelingen was: “samenwerken”. Dit advies is in 2018 overgenomen door de Kerkenraad en vonden deze samenwerking met ETU, Gendringen_Bontebrug en Silvolde. Vervolgens heb ik u “meegenomen” in de voortgang tijdens de gemeenteavonden 2018 en 2019. Tijdens deze bijeenkomsten heb ik uitdrukkelijk gezegd: samenwerken is geen samengaan, geen fusie, geen wijkraden.

Samenwerken is een noodzaak, niet om financiële reden maar om “bestuurskracht” te houden, de eredienst te kunnen waarborgen alsmede de doop-, trouw- en rouwdiensten.

Krimpcijfers:
Per 1 januari j.l uitgaande van doop- en belijdende leden telt onze gemeente 417 eenheden.
In 2030 met een gemiddelde krimp van 2,5 % per jaar is dat 287.
In andere gemeenten is dit beeld niet anders is. 

Wat betekent deze “krimp”?
Bij de bespreking van het voorstel “Samenwerking” heb ik de kerkenraad er op geattendeerd dat bij de voorbereidingen van het nieuwe beleidsplan 2023 – 2027 de volgende vraag moet worden gesteld:
Wat willen wij, wat kunnen wij en met welke kwaliteit?

Samenwerking kan er toe bijdragen dat deze doeleinden verwezenlijkt kunnen worden.
Met andere woorden “krimp” biedt ook nieuwe kansen.

De voorbereidingen voor het nieuwe beleidsplan zal naar verwachting opgestart kunnen worden begin 2022 onder leiding van een nieuwe voorzitter.

Zoals zojuist gezegd heeft de Kerkenraad op 30 juni jl. besloten de informele samenwerking om te zetten in een formele samenwerking. Dit besluit behoeft niet de goedkeuring van het Classicaal College.

De samenwerking betreft in ieder geval: (blz. 6. van Kerkepraat dec/jan 2020)

a.              samenwerking tussen de predikanten (dit vindt al plaats).

b.              het hebben en houden van een website met dezelfde hosting (al gerealiseerd).

c.              instellen van een “commissie samenwerking” bestaande uit de voorzitter en ouderling per kerkelijke gemeente, indien nodig ,als de situatie hier aanleiding toe geeft, uit te breiden met een kerkrentmeester. (De huidige situatie met alleen voorzitters wordt door de voorzitters “een te smalle basis” bevonden. De reden om te kiezen voor ouderling is omdat bij het pastoraat hier het zwaartepunt ligt).

d.              elkaar uitnodigen voor die onderwerpen die voor “Klavertje 4” interessant en van belang kunnen zijn. (Dit vindt nu ook al plaats, zij het op kleine schaal).

e.              kennis uitwisselen en elkaar zo mogelijk ondersteunen.

f.               ingeval de samenwerking vraagt om een beslissing over onderwerpen die hiervoor niet zijn genoemd, dient de kerkenraad over deze onderwerpen een uitspraak te doen.

g.              dat de kerkdiensten in elke gemeente wekelijks gewaarborgd blijven.

Tot zover het besluit van 30 juni.

De jongste ontwikkelingen
De kerkrentmeesters hebben aangegeven graag een “verkennende bijeenkomst”te willen beleggen.
Aan mij is gevraagd om de diaconieën bij elkaar te brengen.

Tenslotte
U wordt op de gemeenteavonden “bijgepraat”'over de ontwikkelingen en uiteraard vindt ook informatie plaats via Kerkepraat.
(noot van de webmaster: en ook via de website www.protestantsbergh.nl )
 

6 december 2020

Bert Veld, voorzitter kerkenraad.

 
Klavertje 4 woensdagavondgebed en Na de zegen Klavertje 4 woensdagavondgebed en Na de zegen
Sinds de coronacrisis organiseert het Klavertje 4 woensdagavondgebeden. Een moment van rust, muziek en gebed midden in de week, in 1 van de Klavertje 4 kerken.

Sinds mei 2020 volgt eens per maand 'Na de zegen'. Er vindt een interview of presentatie plaats aan de hand van een bepaald thema. Thema's die al voorbij zijn gekomen: inspiratie, humor, gastvrijheid, de draad oppakken en volhouden. Mensen die thuis meekijken kunnen via de Whatsapp een vraag of opmerking sturen (06-22118168).
U bent van harte uitgenodigd om te kijken en mee te doen!

Update december 2020
Het woensdagavondgebed begint om 19.30 uur. Je bent welkom in een van de kerkgebouwen, maar je kunt de viering nog steeds meekijken via de internetverbinding (zie de link op deze website of zoek de kerk via kerkdienstgemist.nl).
We hopen in januari ‘Na de zegen’ weer op te gaan pakken. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer. Houd de website daarvoor in de gaten.
Tijdens ‘Na de zegen’ kunnen de kijkers vragen of opmerkingen appen naar 06 - 2211 8168.
 
Ontwikkelingen Klavertje 4 Ontwikkelingen Klavertje 4
uit Kerkepraat december 2020
(door ds. Henriëtte Nieuwenhuis)

In het afgelopen coronajaar is de samenwerking tussen de Klavertje 4 gemeenten geïntensiveerd.
Als Klavertje 4 gemeenten vonden we elkaar gelijk in maart in het luiden van de klokken van troost en hoop en de woensdagavondgebeden. Deze gebeden hielpen ons om vol te houden in vertrouwen: we doen dit samen, als gemeenten, als predikanten en als wereldgemeenschap. Te midden van alle onrust en onzekerheid een uurtje om tot rust en bezinning te komen. Voor sommige gemeenteleden werd het een belangrijk moment van verbinding halverwege de week.
Tijdens de Paaswake (Stille Zaterdag) van 11 april jl. brandden er vier paaskaarsen, uit elke gemeente één. Een beeld dat verschillende mensen is bijgebleven: dat licht van Christus en ook om een licht voor elkaar te zijn.
De voorzitters van Klavertje 4 kwamen al geregeld bij elkaar, maar sinds dit jaar hebben ook de predikanten regelmatig overleg. De samenwerking tussen de predikanten verloopt zeer prettig. Dit alles heeft geleid tot een besluit van samenwerking die we op 6 december zullen toelichten, omdat de gemeenteavond van november niet door kon gaan (zie elders in dit blad).
Vanuit al deze ervaringen kwam het verlangen om samen in het kader van ‘Vorming en Toerusting’ of
‘Ontmoeting en Inspiratie’ een jaarprogramma op te stellen. Eigenlijk allemaal met als voornaamste doel: buurt maken, elkaar ‘verlichten’, inspireren en samen optrekken waar mogelijk.
In 2021 heeft Klavertje 4 daarom een gezamenlijk jaarthema:    ’t Wordt tijd.
Rond de jaarwisseling kunt u een ‘glossy’ op uw deurmat verwachten met dit thema en kondigen we de
activiteiten aan voor het eerste half jaar. Ook zult u in deze uitgave o.a. kennismaken met ds. Jan Fischer, de nieuwe predikant van de PG Etten-Terborg-Ulft, die in het voorjaar zal worden bevestigd.
In de kerkdienst op zondag 31 januari trappen we af met dit thema d.m.v. een kanselruil.
We hopen op een goede verdere samenwerking als Klavertje 4!