Ontwikkelingen in de samenwerking met Klavertje 4 Ontwikkelingen in de samenwerking met Klavertje 4
Op zondag 5 december 2020 heeft Bert Veld, de voorzitter van de kerkeraad, aansluitend aan de kerkdienst een presentatie gehouden over de status en nieuwste ontwikkelingen in de samenwerking tussen de Klavertje 4 gemeenten. Hieronder vind je de volledige tekst van deze presentatie.

Beste Gemeenteleden.

Wij leven in een “ongewone tijd”; het is even ongewoon dat de voorzitter vanuit de kerk zich tot u wendt. Tegelijkertijd kan het zo zijn dat zich een omstandigheid voordoet die dit noodzakelijk maakt.

In de afgelopen maanden heeft de kerkenraad soms niet en soms wel kunnen vergaderen ook zijn er besluiten digitaal genomen.
Jaarrekeningen, begrotingen zijn vastgesteld door de kerkenraad en zonder op of aanmerkingen goedgekeurd door het classicaal college behandeling beheerszaken Gelderland.

Op 30 juni j.l. heeft de kerkenraad besloten formeel te gaan samenwerken met de PKN gemeenten Etten-Terborg-Ulft, Gendringen-Bontebrug en Silvolde. Aan deze samenwerking is de naam “Klavertje 4 “ gegeven.

Ik ben dankbaar dat wij, ondanks alle beroerde fysieke omstandigheden, toch datgene hebben kunnen doen wat bestuurlijk nodig was.

Inmiddels hebben ook de kerkenraden van de hiervoor genoemde gemeenten het besluit tot samenwerking genomen. Het proces dit te communiceren met de “gemeente” is gaande.

Onze geplande gemeenteavond op 16 november hebben wij gecanceld vanwege de op 4 november afgekondigde maatregelen.

Op pastoraal gebied vindt er al veel plaats en de samenwerking wordt mede hierdoor intenser. Reden om u in dit proces verder “mee te nemen”. 

Wat was ook alweer de aanleiding om tot samenwerking te besluiten?
Het rapport Kerk 2025 uitgebracht door de Generale Synode heeft als kern; de krimp van de kerkelijke gemeenten en vervolgens de vraag: hoe kan dit probleem opgevangen worden? Een van de aanbevelingen was: “samenwerken”. Dit advies is in 2018 overgenomen door de Kerkenraad en vonden deze samenwerking met ETU, Gendringen_Bontebrug en Silvolde. Vervolgens heb ik u “meegenomen” in de voortgang tijdens de gemeenteavonden 2018 en 2019. Tijdens deze bijeenkomsten heb ik uitdrukkelijk gezegd: samenwerken is geen samengaan, geen fusie, geen wijkraden.

Samenwerken is een noodzaak, niet om financiële reden maar om “bestuurskracht” te houden, de eredienst te kunnen waarborgen alsmede de doop-, trouw- en rouwdiensten.

Krimpcijfers:
Per 1 januari j.l uitgaande van doop- en belijdende leden telt onze gemeente 417 eenheden.
In 2030 met een gemiddelde krimp van 2,5 % per jaar is dat 287.
In andere gemeenten is dit beeld niet anders is. 

Wat betekent deze “krimp”?
Bij de bespreking van het voorstel “Samenwerking” heb ik de kerkenraad er op geattendeerd dat bij de voorbereidingen van het nieuwe beleidsplan 2023 – 2027 de volgende vraag moet worden gesteld:
Wat willen wij, wat kunnen wij en met welke kwaliteit?

Samenwerking kan er toe bijdragen dat deze doeleinden verwezenlijkt kunnen worden.
Met andere woorden “krimp” biedt ook nieuwe kansen.

De voorbereidingen voor het nieuwe beleidsplan zal naar verwachting opgestart kunnen worden begin 2022 onder leiding van een nieuwe voorzitter.

Zoals zojuist gezegd heeft de Kerkenraad op 30 juni jl. besloten de informele samenwerking om te zetten in een formele samenwerking. Dit besluit behoeft niet de goedkeuring van het Classicaal College.

De samenwerking betreft in ieder geval: (blz. 6. van Kerkepraat dec/jan 2020)

a.              samenwerking tussen de predikanten (dit vindt al plaats).

b.              het hebben en houden van een website met dezelfde hosting (al gerealiseerd).

c.              instellen van een “commissie samenwerking” bestaande uit de voorzitter en ouderling per kerkelijke gemeente, indien nodig ,als de situatie hier aanleiding toe geeft, uit te breiden met een kerkrentmeester. (De huidige situatie met alleen voorzitters wordt door de voorzitters “een te smalle basis” bevonden. De reden om te kiezen voor ouderling is omdat bij het pastoraat hier het zwaartepunt ligt).

d.              elkaar uitnodigen voor die onderwerpen die voor “Klavertje 4” interessant en van belang kunnen zijn. (Dit vindt nu ook al plaats, zij het op kleine schaal).

e.              kennis uitwisselen en elkaar zo mogelijk ondersteunen.

f.               ingeval de samenwerking vraagt om een beslissing over onderwerpen die hiervoor niet zijn genoemd, dient de kerkenraad over deze onderwerpen een uitspraak te doen.

g.              dat de kerkdiensten in elke gemeente wekelijks gewaarborgd blijven.

Tot zover het besluit van 30 juni.

De jongste ontwikkelingen
De kerkrentmeesters hebben aangegeven graag een “verkennende bijeenkomst”te willen beleggen.
Aan mij is gevraagd om de diaconieën bij elkaar te brengen.

Tenslotte
U wordt op de gemeenteavonden “bijgepraat”'over de ontwikkelingen en uiteraard vindt ook informatie plaats via Kerkepraat.
(noot van de webmaster: en ook via de website www.protestantsbergh.nl )
 

6 december 2020

Bert Veld, voorzitter kerkenraad.

terug