Vacature Kerkrentmeester Vacature Kerkrentmeester

wordt voor de Protestantse Gemeente een begroting van uitgaven en ontvangsten opgesteld. 
Na afloop van het jaar volgt de jaarrekening. In de begrotingen en jaarrekeningen vinden we de uitgaven terug voor onderhoud gebouwen, traktementen van predikanten en andere functionarissen, rente en aflossingen, evenals de inkomsten uit Kerkbalans, collecten, huren, rente en andere inkomsten.

Samenvattingen van de begrotingen en de jaarrekeningen worden jaarlijks gepubliceerd in het kerkblad, op de website conform de ANBI regels en ter inzage gelegd.


Taken kerkrentmeester:

a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
     - het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de
       gemeente;
     - het zorg dragen voor de geldwerving;
     - het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de
       gemeente
b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien aanwezig - het trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.

Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en de herderlijke zorg.

Ben je geintersseerd in deze dynamische functie binnen een team van vrijwilligers, neem dan contact op met voorzitter@protestantsbergh.nl
terug