Moderamen Moderamen

Zij zorgen ervoor dat de benodigde onderwerpen worden besproken en dat de kerkenraad goed geïnformeerd wordt en is. Daarnaast maken meestal ook de voorzitters van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters deel uit van het moderamen. Ieder ambt is binnen het moderamen vertegenwoordigd.
De scriba en de voorzitter bereiden, onder meer aan de hand van de ingekomen stukken, de vergaderingen van het moderamen voor en behandelen de lopende zaken. Het moderamen doet het voorwerk voor de kerkenraadsvergaderingen en voert de besluiten van de kerkenraad uit.

De praeses (voorzitter) van de kerkenraad, zit ook het moderamen voor. Samen met de scriba bereidt hij de vergaderingen van moderamen en kerkenraad voor. Het is zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze vergaderingen ordelijk en helder verlopen, dat de nodige beslissingen worden genomen en dat deze helder worden geformuleerd.

Wie zitten in het moderamen? 

Per 1 januari 2016 is het moderamen als volgt samengesteld:

Voorrzitter     : Bert Veld
Scriba           : Coby van Viegen
Lid                : Peter van Zadelhoff
Lid                : Rob van Zadelhoff
Lid                :

Hoe bereik ik het moderamen?

Je kunt het moderamen bereiken via de scriba

terug