Brood en wijn
zo 10 nov 2019  om 10.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Kerk in 's-Heerenberg Avondmaalsviering
Tekst(en): Genesis 16: 16 - 17: 1-8
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Atze Douma

Diaken :Tineke Menting, Hennie den Ouden
Koster :  Fred Heuvel
Autodienst : Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Gerrit Bloemendal, telefoon 0314-662236 of 06-50267502.
Graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Orde van dienst 10 november 2019 – Heilig Avondmaal - Ontmoetingsverhaal           

            VOORBEREIDING
Orgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

INTOCHTSLIED                   287: 1,2,4

Stil gebed

Votum en groet

LIED               81: 1,2,8,9       

Gebed van toenadering
V: God, onze Vader,
Nu wij hier zijn samengekomen bij U en bij elkaar,
Moeten wij U zeggen dat wij soms ver weg zijn, van U en van elkaar
…gebedsstilte…
Wij vragen U:
Allen: Neem ons bij de hand en help ons
Dat we samen verder gaan op uw weg
Amen 

LIED               25: 2,4            

            DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment

KINDERLIED235 (canon en a capella)
1. Voor alle goede gaven Heer zij u de dank en eer.
2. Wij danken u voor dag’lijks brood, kracht en gezondheid Heer.
3. Halleluja, halleluja, halleluja, amen.

Schriftlezing: Genesis 16: 16 - 17: 1-8
16 Abram was zesentachtig jaar toen Hagar hem Ismaël baarde.
1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de 
Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven.
2 Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven’.
3 Abram boog zich diep neer en God sprak: 
4 ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken.
5 Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele 
volken.
6 Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je 
nazaten zullen koningen zijn.
7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een 
eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.
8 Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor 
altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn’.

LIED   105: 3

Ontmoetingsverhaal door Hans Matla

LIED   274: 3

Uitleg en verkondiging

LIED               803: 1,2,3,6
            
            DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden

Mededelingen door de diaken van dienst

Geven van de gaven 

VIERING HEILIG AVONDMAAL
Zingend geloofsbelijdenis (staande), 
op de melodie van LIED 913 (‘Wat de toekomst brengen moge’)

(allen) Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht, 
(vrouwen) die de hemel en de aarde door zijn woord heeft voortgebracht, 
(mannen) die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft 
(allen) en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft. 
 
(allen) Ik geloof in Jezus Christus,’s Vaders ééngeboren Zoon,  
(vrouwen) mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon; 
(mannen) die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging 
(allen) en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving. 
 
(allen) Ik geloof de Heilige Geest die, God als Gids gegeven heeft 
(vrouwen) en een kerk die in alle tijden enkel op zijn adem leeft. 
(mannen) Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis. 
(allen) Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.

Tafelgebed
V: U komt onze dank toe, HEER onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer. Want Gij hebt ons geschapen tot een leven van liefde en lofzang, en toen wij U loslieten, hebt Gij ons vastgehouden en ons teruggeroepen van een doodlopende weg. Gij hebt ons bevrijd uit de macht van donker en dood en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht: vrijheid, vrede, vreugde, voor al uw geliefde mensen. Daarom, HEER onze God, scharen wij ons bij allen die u belijden als de God van hun leven en zingen wij U toe ons lied van lof en liefde: 
 
Allen: LIED 985:1
 
V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. Want Hij is tot het uiterste gegaan om ons voor U te behouden, Hij heeft voor ons uit de doortocht gemaakt door de engte van de dood naar de ruimte van het leven. Zo is Hij onze herder, de hoeder van zijn volk. 
Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd: Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  doet dit tot mijn gedachtenis. 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 
 
Allen: Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.
 
V: Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met dit brood en deze beker en wij bidden U: gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank. 
Zend uw Geest op ons neer, de Geest die levend maakt, en herschep ons tot mensen die uw Zoon laten voorgaan en niet ophouden U te belijden en elkaar te behoeden, de ogen gericht op uw Rijk dat komt. 
Gedenk dan en voeg ons samen met allen die ons zijn voorgegaan, met wie ons lief waren en die we moesten verliezen, met de heiligen van naam en de ontelbare vergetenen, heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd. 
Gezegend zij uw Naam, God onze God, in goede en in kwade dagen, voor altijd en eeuwig, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde bidden: Allen: Onze Vader ...

Vredegroet
v:         De vrede van de Heer zij altijd met u. 

a:        ZIJN VREDE OOK MET U. 
v:         Geef elkaar een teken van vrede. 
(We groeten hen die voor, naast en achter ons zitten met ‘vrede van Christus’)

LIED: 840: 1,2,3

Uitdelingswoorden

Gemeenschap van brood en wijn

Lofprijzing uit Psalm 103 (staande), met LIED: 103e (drie keer)

SLOTLIED:    425

Zegen, met gezongen amen


Collecte 

Moeder Theresa Stichting Ulft
Mensen zijn kwetsbaar. Dit geldt met name ook voor ouderen, zieken en gehandicapten. De condities waarin zij leven zijn vaak erbarmelijk en mensonterend. De stichting probeert in haar werk bijzondere aandacht te schenken aan de hulpvragen van deze vaak vergeten mensen. In Oradea (Roemenië) bijvoorbeeld wordt in de wijk Rogerius, in samenwerking met de wijkpolitie, regelmatig voedsel verstrekt aan zieken, gehandicapten en bejaarden, die nauwelijks een basis voor hun bestaan hebben. Niet alleen hebben ze vaak niets te eten, ook zijn ze meestal erg eenzaam en kwetsbaar.

Ouderen worden daarom door de wijkpolitie en sociaal werkers geïnformeerd over de eventuele gevaren waren zij blootgesteld kunnen raken en men probeert antwoorden te geven op sociale hulpvragen. Medewerkers van de Fundatia MaicaTeresa bezoeken regelmatig alleenstaande behoeftigen, ook in de afgelegen gebieden om ze een helpende hand te bieden.
Maak hier kennis met deze stichting. Zeer de moeite waard.

 


Meeluisteren?

Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg.


Verder werken mee:

Crèche
Christa van der Veen is aanwezig voor de kleintjes in het Olde Posthuus, Markt 9a, 's-Heerenberg.

Kinderverhaal
Sijnie Heuvel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst bent u van harte welkom in het Olde Posthuus voor koffie en thee. Maar uiteraard staat er ook limonade klaar.

terug