zo 19 jan 2020  om 10:00
Voorganger: Ds Henriëtte Nieuwenhuis
Kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Johannes 1: 35-42
Ouderling: Sijnie Heuvel
Organist: Wim Brunsveld


Diaken        :  Hennie den Ouden
Koster         :  Fred Heuvel

Autodienst :  Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Eef Duthler, 0314-651301. Graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur.

Orde van dienst 19 januari 2020                 

Orgelspel
Welkom & Mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied     283: alle verzen                                              

Stil gebed, Votum & Groet

Psalmlezing: Psalm 42,
beurtzang lied 895 ‘Wij gaan de nacht door’

A: Wij gaan de nacht door…
            V: In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken
            Alleen de dorst zal ons licht zijn
A: Wij gaan de nacht door…
            V: Zoals een hert naar water smacht
            zo smacht ik naar U, mijn God
A: Wij gaan de nacht door…
            
V: Mijn ziel dorst naar God, de levende God.
            Wanneer mag ik zijn aanschijn zien?
A: Wij gaan de nacht door…


Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment
Kinderlied: ‘De Here zegent jou’

Daarna gaan de kinderen  met het lantaarntje naar de kindernevendienst

Lied:    333 (3x)

Schriftlezing: Johannes 1: 35-42

Lied     139: 1

Ontmoetingsverhaal door Joke Türk

Lied     139: 2 

Uitleg en verkondiging

Lied     837: 1,3,4                               

Gebeden - stil gebed - Onze Vader 

Mededelingen door de diaken van dienst
Geven van de gaven

Slotlied            531: 1,3          

Zegen
V: De Eeuwige zij vóór u 
G: om u de weg te wijzen.

V: De Eeuwige zij achter u 
G: om u in de rug te sterken.

V: De Eeuwige zij naast u 
G: als een goede vriend.

V: De Eeuwige zij om u heen 
G: als een beschermende mantel.

V: De Eeuwige zij in u 
G: als liefde en vrede.

Gezongen amen


Bijzonderheden:
Dit kerkelijk jaar staat in het teken van ontmoeting.

Vandaag vertelt Joke Türk over een ontmoeting die haar is
bijgebleven.

Collecte 

Protestantse Kerk - Een goed verhaal
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor een ander of de omgang met de natuur.
Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven.
In de kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. En een goed verhaal houd je niet voor jezelf, maar deel je met anderen.
De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia.
In deze Maand van de Spiritualiteit collecteren we daarom mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen én buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.
Over dit initiatief en nog heel veel meer: neem eens een kijkje op de website van de Protestantse Kerk Nederland. 

Meeluisteren?

Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg. Je kunt deze  dienst ook op een later tijdstip beluisteren.


Verder werken mee:
 

Crèche
Gerry Vreuls is aanwezig voor de kleintjes in 't Olde Posthuus.

Kinderverhaal
Annemieke van de Weerd leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst zorgt Hennie Gerriktsen voor de koffie en thee.

terug