zo 5 jul 2020  om 10:00
Voorganger: ds. Gerjanne van der Velden
Live uitzending vanuit kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Genesis 1: 115 en 21: 1-7
Ouderling: Ernst Haagsman
Organist: Sandra van Gog

Diaken : Bert Veld
Koster  : Fred heuvel
Beeld & Geluid : Fred Heuvel

Orde van dienst

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Stilte
De kaarsen op tafel worden aangestoken

Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer
die ruimte gemaakt heeft voor de lucht,
zodat wij kunnen ademen,
en voor het land,
zodat wij daarop kunnen lopen.
Die God, die altijd trouw blijft
en die niet loslaat het werk
dat zo liefdevol is begonnen.
Daarom mogen we blij zijn
en de rust en de vrede ervaren.
Dit durven we zeggen,
in vertrouwen op de naam van de Heer,
die onze vader en moeder wil zijn,
die zich in ons, zijn kinderen,
laat zien in de geest van de liefde.
Amen.

Orgelspel

Gebed om ontferming

Samenzang: Lied 304

1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing:  Genesis 18: 1-15 en 21:1-7, gelezen door de ouderling van dienst

De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’

Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? 

Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’

De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd, hij gaf haar wat hij had toegezegd: Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd, die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaak, en hij besneed Isaak toen deze acht dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was honderd jaar toen zijn zoon Isaak werd geboren. ‘God maakt dat ik kan lachen,’ zei Sara, ‘en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard!’

Samenzang: Lied 833

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Lied 910: 1,4

Gebeden
(dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken van dienst

Samenzang: Lied 425

Zegen

Orgelspel


 

terug