zo 23 aug 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. Henk de Bruijn uit Arnhem
Live uitzending vanuit de kerk in Zeddam
Tekst(en): Micha 6:4-8 en Mattheus 4:23-5-10
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Ouderling-kerkrentmeester:    Harry Wentink
Beeld en Geluid:                         Hans Otte en Marjolein Koelman
Zanggroep:                                 Hans Matla, Gijs Ebbers en Sijnie Heuvel
 
                                                     
U kunt de liturgie hier downloaden en thuis eventueel printen.

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Stilte

De kaarsen op tafel worden aangestoken


Bemoediging en groet                                                                           

V: Onze hulp is de Naam van de Heer, 
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Verbindende woorden

Lied: 286: alle verzenWaar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.Refrein

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.Refrein

Kyrie en Gloria

Lied 281:

Gelezen, door de gemeente
Wij zoeken hier uw aangezicht
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

4 en10 zanggroep, gemeente neuriën
 afgewisseld met gebedsintenties

4
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

10
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

Profetenlezing Micha 6:4-8


Ik heb je weggeleid,
bevrijd uit de slavernij in Egypte.
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam
om jullie voor te gaan.
5
Ben je dan vergeten, mijn volk,
wat Balak besloot, de koning van Moab,
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde?
Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal?
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’
6
Wat kan ik de HEER aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
7
Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’
8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.


Lied 377:
1,2 zanggroep 


2
Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.
Evangelie Mattheus 4:23-5-10

23

Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 
24 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen.
25 En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

5 BERGREDE

1
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 
2
Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.


Psalm 30:1, 4  zanggroep 


4
Ik riep U aan in grote nood:
‘Ach Heer, wat winst is in mijn dood?
Zal ik nog zingen tot uw lof,
als ik terneerlig, stof in stof?
Heer, hoor mij, zend mij uw bescherming!
Heer, red mij, toon mij uw ontferming!'Verkondiging

Orgelspel

Gebeden (voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de ouderling-kerkrentmeester

Zegen 

Gemeente: Amen

Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan)

SAMEN BUITEN ZINGEN

Lied 218: 1,3,4

Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor elke nieuwe dag
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
Bij U komen mag

Dank U dat alle vogels zingen
Dank U voor elke boom in Bloei
Dank U voor zoveel goede dingen, 
Dank U dat ik groei

Dank U voor steun in moeilijkheden
Altijd ziet U naar mensen om
Dank U voor vrienden en voor vreemden
Die ik tegenkom

 

terug