wo 21 okt 2020  om 19:30
Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde-Meijer
Woensdagavondgebed vanuit de protestantse kerk in Silvolde
Tekst(en): Bijbellezing 1 Johannes 2
Organist: Wilco Kleinhesselink

PROTESTANTSE GEMEENTEN

Silvolde, Etten-Terborg-Ulft, ’s-Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug

 

WOENSDAGAVONDGEBED

21 oktober 2020
vanuit de protestantse kerk in Silvolde

19.30 uur - uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

voorganger: ds. Gerjanne van der Velde-Meijer
organist: Wilco Kleinhesselink


U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Orgelspel

 

Aansteken van de kaarsen

Mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

 

Openingsvers

Die ons voor het licht gemaakt hebt,
dat wij leven -
spreek Licht, wees hier aanwezig in uw naam:
Ik zal er zijn.

 

LB 7122               Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

 

3               De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

 

4               en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

 


Psalmgebed – Psalm 141

Een psalm van David.

HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp,
luister naar mij nu ik tot u roep.
Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk,
mijn geheven handen als een avondoffer.

Zet een wacht voor mijn mond, HEER,
een post voor de deur van mijn lippen.
Houd mijn hart ver van het kwaad,
verleid het niet tot goddeloze daden
met hen die onrecht bedrijven,
laat mij niet eten van hun overvloed.

Zou een rechtvaardige mij slaan, het was mij een weldaad,
zou hij mij straffen, het was balsem op mijn hoofd.
Zou ik lijden onder de kwaden, dan nog bleef ik bidden,
en werden hun leiders van de rotsen geworpen,
van mij hoorden ze woorden van deernis.

Verspreid als de aarde, geploegd en omgewoeld,
ligt ons gebeente bij de muil van het dodenrijk.
Maar HEER, mijn God: naar u zijn mijn ogen gericht,
bij u schuil ik, giet mijn leven niet weg als water.

Behoed mij voor de strik die zij hebben gespannen,
voor de valkuil van hen die onrecht doen.
Laat de goddelozen in hun eigen netten raken
en mij alleen ontkomen.

 

Orgelspel


Bijbellezing 1 Johannes 2

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven. 9 Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.

Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. 

Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen.

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, 1 want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. 

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

 

Stilte

 

Orgelspel

 

Avondgebeden

Heer,
nu de dag nacht wordt
laat ik mij
– door slaap overmand –
los,
in ultieme overgave
aan wie anders
dan U.

Terugziende
op wat was
kan ik niet anders
dan rekenen
op uw zegen.

Deze dag, van U
een open boek.

Wilt U zich buigen over
wat ik deed
wat ik dacht
wat ik zag
wat ik voelde.


Wilt U uw licht laten schijnen
over deze dag van mijn leven
die nu is vervlogen.

Wil de mensen zegenen
die mij passeerden
zonder dat ik hen zag.
Wil de gaten vullen
die ik liet vallen.

Vergeef wat niet
was naar uw wil
niet wetend
wat uw wil was.

Heer, ik geef mij over.

 

Stilte

 

Onze Vader

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

 

Avondlied 267

 

2               Als boze dromen ons belagen,
wij eenzaam vechten met onszelf,
laat niet de nacht dan angst aanjagen,
niet een verleden dat ons knelt.

3               U kennen wij als een bevrijder,
Gij hoort het mensenkind dat schreit.
Ook als de nacht valt, blijf ons leiden,
troost ons met uw barmhartigheid.

4               Geef ons elkaar tot licht en liefde,
waarmee het donker wordt weerstaan.
En zingend gaan wij door het duister
tezamen op uw morgen aan!

 

Zegenbede

Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
Gij die ons toegekeerd hebt
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren
te behoeden

 

Orgelspel

 

terug