Zondag 24 jan 2021  om 10:00
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 24 januari 2021
Tekst(en): 1 Samuël 3:1-4:1a (door lector Sijnie Heuvel)
Ouderling: Rien de Zeeuw en Bert Veld
Organist: Jos Thomassen

Orde van dienst
Zondag 24 januari 2021

(her)bevestiging ambtsdragers:
Gerrit Bloemendal, Sijnie Heuvel

PG ’s-Heerenberg-Zeddam

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Kerkenraad: Rien de Zeeuw, Bert Veld
Organist: Jos Thomassen
Alt saxofoon: Ineke Thomassen
Koster en techniek: Fred Heuvel


U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = =

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

De kaarsen op tafel worden aangestoken 

Stilte

Bemoediging en groet          

Toelichting liturgische schikking – door de ouderling van dienst
De bloemen die vandaag op de tafel staan, voorbereid door Sijnie Heuvel, hebben ook nu weer een betekenis.
De kleur is vandaag rood, dat is de kleur voor de Heilige Geest.
Dan beginnen we onderaan: de veelkleurige rand bloemen, die staan symbool voor u, alle gemeente leden, die op dit moment hier niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, maar symbolisch bent u zo toch vertegenwoordigd!
Dan de klimop, die zoals altijd staat voor de trouw van God.
De puntige vorm van de schikking, geeft aan dat we allemaal werken naar hetzelfde doel: het woord van God, zoals ook daarvoor de bijbel erbij ligt.
De collectezakken zijn het teken dat ook de financiële kant bij het ambt hoort.
De 2 rode rozen zijn gekozen voor Gerrit en Sijnie die vandaag worden bevestigd en die daarmee duidelijk willen maken dat zij al het aan hen vertelde, in vertrouwen zullen bewaren.
Dan zijn er nog de grote bladen van de vingerplant, dat zijn de handen van God die hen bij hun opdracht zullen ondersteunen en dragen.

Lied 84a: 1 en 4

Lied 317 gelezen als gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: 1 Samuël 3:1-4:1a
– door ouderling Sijnie Heuvel
De jonge Samuël diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuël lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de HEER Samuël. 'Ja, 'antwoordde Samuël. Hij liep snel naar Eli toe en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.' Toen Samuël weer lag te slapen, riep de HEER hem opnieuw. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.' Samuël had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de HEER Samuël, voor de derde keer. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuël: 'Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: "Spreek, HEER, uw dienaar luistert."' Samuël legde zich weer te slapen, en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: 'Samuël! Samuël!' En Samuël antwoordde: 'Spreek, uw dienaar luistert.' Toen zei de HEER tot Samuël: 'Let op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten! Als die tijd aanbreekt zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen: hij wist dat zij God minachtten, maar hij heeft ze niet terechtgewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost.'

Samuël bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de HEER. Hij zag ertegen op om Eli te vertellen wat hij had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich: 'Samuël, mijn jongen, kom eens hier!' 'Hier ben ik, 'antwoordde Samuël,

en Eli vroeg: 'Wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer niet het voor me te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd!' Zonder iets achter te houden vertelde Samuël hem alles wat hij had gehoord, en Eli zei: 'Hij is de HEER. Laat hij doen wat hij het beste vindt.'

Samuël groeide op. De HEER stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. Daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Berseba, tot de erkenning dat Samuël door de HEER als profeet was aangewezen. In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuël bekend door het woord tot hem te richten. En heel Israël luisterde naar Samuëls woorden.

Orgelspel

Verkondiging

Stilte

Lied: 840: 1,2,3

Dienst van de bevestiging van ambtsdragers

Presentatie van de aantredende ambtsdragers
Dankbaar hebben wij kennis genomen van het bericht
dat de kerkenraad Gerrit Bloemendal heeft voorgedragen
om bevestigd te worden als ouderling-kerkrentmeester.
Ook verheugd het ons u te kunnen meedelen dat Sijnie Heuvel haar ambtstermijn wil verlengen als ouderling met een bijzondere opdracht voor de jeugd.
Omdat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht willen we overgaan tot de bevestiging.

Onderwijs
Vandaag vieren we op een bijzondere manier dat de gemeente van de Heer Jezus Christus is als één lichaam, waarvan de verschillende delen zijn verbonden en elk deel onmisbaar is voor het geheel.
Zoals Paulus schrijft in zijn brief aan Korinthe:
“Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest, er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer, er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die alles in allen tot stand brengt.’’ (1 Kor 12:4-6)
‘Alles in allen’ dat is een wereldwijde geloofsgemeenschap met het vergezicht van het Koninkrijk van God voor ogen.
Die gaven van de Geest worden aan iedereen uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen elkaar op en helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten. Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle gelovigen. Als geloofsgemeenschap zijn we vooral geroepen op déze plek, als Protestantse Gemeente ‘s-Heerenberg-Zeddam om dienstbaar te zijn aan Gods toekomst, in trouw en liefde aan mensen die op onze weg komen.
Vervolgens zijn er ook bijzondere ambten van diaken, ouderling en predikant.
Ouderlingen zijn samen met de predikant medeverantwoordelijk voor de eredienst, de pastorale zorg en de opbouw van de gemeente.
Ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn, zijn met name verantwoordelijk voor het beheer van de kerkelijke bezittingen en voor de financiën van de gemeente.
Ook kennen we ouderlingen met een speciale opdracht voor de jeugd. Geroepen om tot zegen en steun te zijn van jongeren en jonge gezinnen in de gemeente.
Alle ambtsdragers samen vormen de kerkenraad en zijn er verantwoordelijk voor om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij het Evangelie te bewaren. 

En u, broeder en zuster, die nu klaarstaat om uw ambtswerk te aanvaarden of voort te zetten: herinnert u altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed, het is zijn kerk.
Aanvaardt uw dienst met blijdschap, bouwt de gemeente op; voedt uzelf met het Woord van God en bidt in uw zwakheid om de kracht van de heilige Geest.

Laten we dan, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, ons geloof belijden.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel,3 op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.
Amen 

Gebed

Gelofte en bevestiging van ambtsdragers
Geliefde zuster en broeder, u die bevestigd zult worden in het ambt van ouderling dat u in geloof uw dienst mag aanvaarden.
Ik verzoek u op te staan en op de volgende vragen antwoord te geven:

- Gelooft u dat u door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
- Aanvaardt u de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, als Bron van het geloof en wilt u uw levenswandel hierdoor laten leiden?
- Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen naar de gaven jou gegeven, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
- Belooft u voorgoed geheim te houden wat je in vertrouwen wordt meegedeeld of ter ore komt?
- En bent u bereid uw taak te vervullen overeenkomstig het geloof en de orde van onze kerk? 

Wat is daarop uw antwoord, Gerrit Bloemendal?
Ja, dat beloof ik, met hulp van God. 

Eenmaal bent u in het ambt van ouderling in deze gemeente bevestigd, met een bijzondere opdracht voor de jeugd. Nu u uw ambtswerk wilt voortzetten en uw gelofte wil vernieuwen, wat is daarop uw antwoord, ouderling Sijnie Heuvel?
Ja, dat beloof ik, met hulp van God.

Muziekmeditatie bij lied 970:4

Zegen en handoplegging (de ambtsdragers knielen beurtelings op de knielbank)

(Aansluitend aan de zegen krijgen de ambtsdragers een Bijbeltekst mee)

Bevestigingslied door iedereen thuis en in de kerk uitgesproken: 363

De vraag aan de gemeente
Gemeente van ’s-Heerenberg-Zeddam,
Vandaag vertegenwoordigd door degene die hier aanwezig zijn in de kerk

nu deze broeder
tot ouderling-kerkrentmeester bevestigd is,
en deze zuster haar ambtswerk als jeugdouderling voortzet

belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven en gebeden
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Gemeente, wat is daarop uw antwoord?
A: Ja, dat beloven wij 

Enkele woorden van de voorzitter van de kerkenraad

Gebeden - stil gebed - Onze Vader

Mededelingen door de diaken van dienst

Uw bijdrage voor de diaconie (collectedoel: Leger des Heils) kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

Uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u, desgewenst overmaken
Op Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

Slotlied: 416          : 1,2,3,4 – door ouderling-kerkrentmeester Gerrit Bloemendal          

Zegen

Afsluitende woorden

Orgelspel

= = = = = = = = = = = = = =

Collectedoel
24 januari 2021: Leger des Heils
Help jij mee je medemens een nieuwe toekomst te bieden? Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper, mensen
zoals jij en ik. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Want het
zal je maar gebeuren! Door iets wat je overkomt.

Lees hier meer over dit project: Leger des Heils
Doneren kan door een bedrag over te maken naar Leger des Heils.

terug