Zondag 11 apr 2021  om 10:00
Voorganger: ds. D. van der Boon
Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 11 april 2021
Tekst(en): Johannes 20: 24-31
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Jos Thomassen

ORDE VAN DIENST
Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg en Zeddam
Zondag11 april 2021, 10.00 uur in de kerk te ‘s-Heerenberg

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
11 april 2021
Tweede Zondag van Pasen

Voorganger: ds. Deodaat van der Boon
Ouderling: Netty Colenbrander
Diaken: 
Kerkrentmeester: Anneke Borkus
Lector: Maarten Blom
Organist: Jos Thomassen
Koster & techniek: Annemieke en Peter van der Weerd


U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = =

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Gezang 612: 1 en 2
(tekst Sytze de Vries)

Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede-erfgenaam.
Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

Votum en groet

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouwe houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk zijner handen.
Genade zij u en vrede,
van God, onze Vader
van Jezus Christus de Heer
in gemeenschap met Zijn Geest.

Gezang 612: 3 (tekst Sytze de Vries)
Getekend voor ons leven
Als kinderen van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!

Gebed

Het lied
dat zingt van uw ontferming
wordt telkens weer tot zwijgen gebracht
door alle òn-barmhartigheid,
elke dag opnieuw;

wanneer wij zien
mensen op de vlucht,
ontredderd,

de weinige waarde
aan mensenlevens gehecht,

de volken, die elkaar
wantrouwen en bedriegen,

de kleinen, die altijd weer
de dupe worden van
de machtsstrijd van de groten,

de talloze mensen
die met hun eigen leven
geen raad weten.

Gij zult komen
om recht te doen
aan deze aarde
en tot zolang
blijven wij roepen
over allen die daarop wonen:

Hoor ons als wij U bidden:
Heer, ontferm U! Amen

Gezang 281: 6 (tekst Sytze de Vries)
De zon straalt aan uw aangezicht
en zet ons leven in het licht.
Amen. Halleluja!

Eerste deel van de overdenking
Schriftlezing: Johannes  20: 24 – 31 (uit de vertaling van het NBG 1951) – door de lector

24En Tomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam. 25De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.
26En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! 27Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! 29Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.
30Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

Tweede deel van de overdenking
Gezang 643: 1, 2 en 5 (tekst Nicolai Frederik Severin Grundtvig – vertaling Muus Jacobse)

Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in ’s Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.


Diep in de donkere aarde ging
’t lichaam van onze Here
om als het woord der opstanding
levend terug te keren.


Zing nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.


Gebeden – stil gebed
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van den boze
want van u is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Collecte – Toelichting bij de collecte – de Bloemengroet

Gezang 422: 1, 2 en 3 (tekst Arne Jonges)

Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door Uw stille kracht.
Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegen

De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God,
in gemeenschap met Zijn geest
zij en blijve met ons allen. Amen.

Orgelspel

 

           = = = = = = = = = = = = =

11 april – Stichting De Pietersberg Deze stichting exploiteert Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek, dat als verlengstuk wil fungeren van het pastorale en diaconale werk dat in een gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast daar verblijft, over te nemen. Omgekeerd heeft De Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in De Herberg goede nazorg ontvangt. De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van de IZB, in samenwerking met 300 diaconieën en met de Generale Diaconale Raad van toenmalige Ned. Herv. Kerk. Sindsdien wordt De Herberg door veel meer diaconieën gesteund, afkomstig uit de breedte van kerkelijk Nederland. www.pdcdeherberg.nl

terug