Woensdag 7 apr 2021  om 19:30
Voorganger:  ds. Gerjanne van der Velde, ds. Henriëtte Nieuwenhuis.
Woensdagavondgebed vanuit de Protestantse Kerk in Megchelen
Tekst(en): Lucas 24: 13-24:49
Organist: Atze Douma


PROTESTANTSE GEMEENTEN
Silvolde, Etten-Terborg-Ulft,
’s Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug

WOENSDAGAVONDGEBED
07-04-2021

vanuit de protestantse kerk in Megchelen
19.30 uur - uitzending via
www.kerkdienstgemist.nl

voorgangers:  ds. Gerjanne van der Velde, ds. Henriëtte Nieuwenhuis.
organist: Atze Douma

Het geluid van het woensdagavondgebed wordt rechtstreeeks uitgezonden via Kerkdienst Gemist.
Als u hier klikt, opent zich een nieuw venster en kunt u het geluid van de dienst live meebeleven.

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Orgelspel

Stilte

Aansteken van de kaarsen
mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

Openingsvers

Die ons voor het licht gemaakt hebt,
dat wij leven -
spreek Licht,
wees hier aanwezig in uw naam:
Ik zal er zijn.


Lied 655: 1,2,3

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
Psalmgebed – Psalm 111

In uw daden, God-Ik-zal,
heb ik U steeds weer herkend:

‘Ik zal ontferming en trouw’
om te bevrijden waar mogelijk

dat Gij nooit weg zijt gelopen
van uw verstokte mensen

dat Gij orde schept in de chaos
van deze verblindende wereld

dat Gij ons onvoorwaardelijk vasthoudt:
dat is uw naam, uw beginsel.

Waar zal ik U brengen mijn dank?
In de bijeenkomst der schare?

In uw lieve gemeente
zal ik diep voor U buigen.'

Orgelspel


Lezing: Lucas 24: 13 – 24:49

    Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
    Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’


Lied 646

1 De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

2 Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

3 De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!Gedicht: De disgenoten

Het simpele gerei,
het brood dat is gesneden,
de stilte, de gebeden-
want de avond is nabij
 
Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in uw naam te zijn.
 
Waar aan de witte dis
Uw teken wordt beleden
Verschijnt Gij - : ‘u zij vrede’.
Gij Brood – gij Wijn – gij Vis.

Ida Gerhardt


Avondgebed

Blijf bij ons, Heer
want het wordt avond.
De dag neigt ten einde.
Blijf bij ons
en bij alle mensen.

Blijf bij ons
op de avond van deze dag,
op de avond van ons leven,
op de avond van de wereld.

Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,

met uw woord en sacrament
met uw troost en zegen.

Blijf bij ons,
als de nacht over ons neerdaalt,
de nacht van kommer en angst
de nacht van twijfel en strijd,
de nacht van de bittere dood.

Blijf bij ons ,
bij allen de in u geloven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen

Stilte

Onze Vader

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.


Lied 247: 1,2

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.


Zegenbede
           
Dat God ons allen
            in zijn hoede houdt,
            dat Hij ons kent
            en onze naam bewaart,
            zo zegene Hij ons en wie ons lief zijn
            ook de nachten door.
            Hij die is: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.


 

terug