Woensdag 23 jun 2021  om 19:30
Voorganger:  ds. Jan Fischer, ds. Henriëtte Nieuwenhuis,ds Gerjanne van der Velden.ds. Theo Menting
Woensdagavondgebed vanuit de kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Handelingen 13: 1-12

PROTESTANTSE GEMEENTEN
Silvolde, Etten-Terborg-Ulft, ’s Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug

WOENSDAGAVONDGEBED

woensdag 23 juni - 19.30 uur - uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

vanuit de protestantse kerk in ‘s Heerenberg
voorgangers: Ds. Theo Menting, ds. Jan Fischer, ds. Henriëtte Nieuwenhuis, ds. Gerjanne van der Velde.
organist:  Jos Thomassen.


U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

 

Orgelspel

Stilte

Aansteken van de kaarsen
mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

Openingsvers

Die ons voor het licht gemaakt hebt
dat wij leven
spreek licht wees hier aanwezig
in uw naam
ik zal er zijn.

LB 95a

Psalmgebed – Psalm 124

V:         Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest…
            Laat Israël nu zeggen
A:        Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest…
V:         toen mensen tegen ons opstonden
A:        Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest…
V:         ze hadden ons levend verslonden
A:        Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest…
V:         toen hun woede tegen ons vlamde
A:        Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest…
V:         wateren hadden ons weggespoeld,
            een kolkende stroom had ons leven bedolven,
            bedolven was ons leven door wild woedend water…
            Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest…
A:        Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest…
            Geloofd en gezegend is Hij, onze Heer!
            Goddank werden wij geen prooi van hun tanden
V:         Ons leven: een vogel, ontsnapt aan het net
            het klapnet brak stuk en wij zijn ontkomen!
A:        Geloofd en gezegend de Heer, onze hulp,
            die hemel en aarde dacht en ze maakt

Orgelspel

Schriftlezing – Handelingen 13: 1-12
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’ Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar per schip naar Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen. Ze reisden het hele eiland rond tot ze in Pafos kwamen, waar ze een Joodse magiër aantroffen, een valse profeet die Barjesus heette en tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus, de proconsul. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen omdat hij meer wilde horen over het woord van God. Maar Elymas, zoals Barjesus ook wel werd genoemd-want Elymas betekent ‘magiër’ -,stelde zich tegen hen teweer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden. Daarop keek Saulus (die ook bekendstond als Paulus) hem strak aan, en vervuld van de heilige Geest zei hij: ‘U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? Let op: de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien.’ Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. Toen de proconsul dit zag, aanvaardde hij het geloof, diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd.

Stilte

LB 722: 1,2,3

Avondgebed

            Zegen ons met uw stilte,
            dat de drukte in ons zwijgt;
            geef ons vrede met wat onaf is,
            en plezier in wat geklaard is;
            bewaar het licht in de nacht
            dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
            als U over ons waakt
           
Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Avondlied LB 261: 1,2,3,4

Zegenbede

Moge de God van liefde,
die zijn liefde uitdeelde
ons sterken in onze liefde
voor anderen.
Moge de Zoon die zijn leven uitdeelde
ons helpen te delen met elkaar.
Moge de Heilige Geest
die in ons woont
ons zo bezielen dat wij zelf
een zegen zijn.

Orgelspel


 

terug