zondag 26 september 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 26-september 2021
Tekst(en): Jakobus 4 : 11-17
Ouderling: Ernst Haagsman
Organist: Sandra van Gog

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
Zondag 26 september 2021 om 10:00 uur in de kerk te 's-Heerenberg

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Ouderling: Ernst Haagsman
Diaken: Bert Veld
Kerkrentmeester: Anneke Borkus
Lector: Gerry Vreuls
Orgel: Sandra van Gog
Koster & techniek: Marjolein Koelman en Hans Otte
U kunt de orde van dienst;  hier downloaden.

Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Lied 985: 1,2,3

Stilte

Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Verbindende woorden

Lied 144: 1,2

Kyriegebed

Lied 713: 1,2,5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing: Jakobus 4: 11-17
Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?
Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen’. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen’. Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.

Lied 797: 1,3,8

Verkondiging

Orgelspel

Lied 848: 1,2,3,4,5

Terugkoppeling met de kinderen

DIENST VAN DE TAFEL

Lied 394 door een van de kinderen opgezegd
Hoog staat de paaskaars opgericht:
licht uit licht
De tafel voor de dienst gereed;
kom en eet.
Hier is de beker, daar de schaal:
avondmaal.
Voor wie bij Jezus willen zijn,
brood en wijn.
Het leven uit de dood vandaan
spreekt ons aan
De vrede van de lieve Heer
daalt nu neer.

Nodiging en onderwijzing
Broeders en zusters,
in het heilig avondmaal gedenken wij
hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus
in de wereld is gekomen om ons te verlossen.
Wij vieren en gedenken
hoe hij geleefd heeft ten bate van anderen,
zonder voorbehoud, ten einde toe.
Onschuldig is hij ter dood veroordeeld,
tot de dood op het kruis.
Voor ons is hij gestorven en begraven.
Op de derde dag is hij opgewekt uit de doden
en nieuw leven heeft hij gebracht:
verzoening voor allen die gebukt gaan
onder het juk van zonde en dood.
Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken
met tollenaars en zondaars,
met al wie zijn leven wilde delen,
met zijn vrienden,
zoals in die laatste nacht,
toen hij een teken heeft gesteld
van zijn eindeloze liefde en trouw
en zichzelf gegeven heeft
als brood voor de wereld.
aan hen die hem zo lief waren,
en ook aan ons,
heeft hij de opdracht gegeven
om te doen wat hij gedaan heeft:
brood en wijn – tot zijn gedachtenis.
en zo nodigt hij ons hier en nu
aan zijn maaltijd,
een vreugdemaal voor heel het volk van god.
ja, van oost en west, van noord en zuid
zullen de volken der aarde komen
en aanzitten in het koninkrijk van God.
laat ons dan delen in het feest
dat de heer voor ons bereid heeft.
Komt en nadert tot deze tafel,
de tafel des heren,
waar het brood ons zal verzadigen
en de wijn ons hart verheugt.

Inzettingswoorden uit 1 Korintiërs 11:23a-26

Lied 377: 1,2,5

Onze Vader

Gemeenschap van brood en wijn, ondertussen orgelspel
Brood dat leven geeft
en wijn die het hart verheugt
in deze tekenen wil de Heer met ons zijn
Sta op en deel in zijn overvloed

Brood en wijn worden uitgedeeld.
We wachten met nuttigen tot iedereen heeft.

Nadat iedereen brood en wijn heeft ontvangen, nemen wij het brood in onze handen

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.
           
wij nuttigen het brood

Wij nemen de beker in onze handen

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.
           
wij nuttigen de beker

Danklied 226  (3 keer)

Gebeden (dankgebed – voorbeden)

Mededelingen– door de diaken van dienst

UITEENGAAN

Slotlied ‘Ga nu heen in vrede’: 1,2 (melodie: Land of hope and glory)

1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden samen met elkaar
aan uw daag'lijks leven uw gezin uw werk.
wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede ga en maak het waar.

2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Heenzending en zegen
We eindigen de zegen met gezongen amen

Orgelspel


====================================================================================

Collectedoel 

26-09-2021 Voedselbank Montferland
De Stichting Voedselbank Montferland heeft ten doel:
Stichting Voedselbank Montferland e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Meer info? klik hier

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op: Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65  t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

 

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

terug