zondag 28 november 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 28-november- 2021
Tekst(en): Lucas 1:5-25 (NBV21)
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Jos Thomassen

Advent 1
Viering met Heilig Avondmaal
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
Zondag 28-11-2021 om 10:00 uur in de kerk te 's-Heerenberg

Voorganger: Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Ouderling: Netty Colenbrander
Diaken.;  Else Kaiser
Kerkrentmeester: Geertje Bosman
Lector:  Gerrie Kersjes
Orgel:  Jos Thomassen
Koster & techniek: Sijnie en Fred Heuvel
U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
28 november 2021
ADVENT I
Het plakboek van Lucas: Zacharias
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Orgel: Jos Thomassen

SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Aansteken van de Adventskaarsen – door een van de kinderen

            Eén kaarsje maakt een groot verschil.
            Hij fluistert naar de rest:
            ‘Doe met me mee, als je dat wil,
            want stralen kun je best!’

            Vandaag begint een mooie tijd,
            we wachten op de Heer.
            En als het licht zich hier verspreidt
            dan stralen wij steeds meer.

Stilte

Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Verbindende woorden

Lied 141: 1,2,3

Kyriegebed

Lied 286: 1,2,3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Projectlied ‘Wij bidden om verhalen’ (melodie LB 444 ‘Nu daagt het in het oosten’)

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden
met plaatsjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

Schriftlezing: Lucas 1:5-25 (NBV21)
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde.
Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens
het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen
in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer
werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord:
je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.
Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen.
Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia
, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’
Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man
en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is
 en Ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht
aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervullen zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen.
Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen,
maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Lied 464: 1,2

Verkondiging

Orgelspel

Lied 463: 1,2,4,5,8
1,4,8: allen. 2: mannen. 5: vrouwen

Terugkoppeling met de kinderen

DIENST VAN DE TAFEL

Tafelgebed
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want veelbelovend is uw Woord:
een stad, een land, van vrede
voor de mensen,
dat hebt Gij ons beloofd
en dat is ons bevestigd
in Jezus, uw Zoon,
de eerstgeborene van uw toekomst.
Daarom, HEER onze God,
stemmen wij van harte in
met het lofgezang van allen
die om uw troon staan,
van aartsvaders en profeten,
van apostelen en martelaren,
van alle zieners en zangers,
en zingen wij U toe:

A: HEILIG, HEILIG, HEILIG,
HEER GOD VAN ALLE MACHTEN.
VOL ZIJN HEMEL EN AARDE VAN UW HEERLIJKHEID.
HOSANNA IN DE HOGE.
GEZEGEND HIJ DIE KOMT IN DE NAAM VAN DE HEER.
HOSANNA IN DE HOGE.

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij:
Hij was in levenden lijve
uw wil en uw heil
en bezaaide uw aarde
met woorden en wonderen
van liefde en hoop.

            Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
            nu wij doen wat Hij ons opdroeg.

Inzettingswoorden uit 1 Korintiërs 11:23a-26
… verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.

A: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,
            ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ,
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ.
MARANATHA.

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend uw Geest in ons midden
en bemoedig ons zo
dat wij in een wereld zonder hoop
een sprekend teken kunnen zijn
van uw aanhoudende zorg
en uw liefdevolle leiding
op weg naar uw toekomst,
de stad van ons hart,
waarin wij U zullen eren
met allen die ons zijn voorgegaan,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.

Uw Koninkrijk kome,
hier in ons midden,
God onze Vader,
gezegend zij uw Naam,
tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Onze Vader

Lied 386: 1,2,3

Vredegroet
Geef elkaar een teken van vrede
We groeten elkaar d.m.v. een knik of oogcontact met de vrede van Christus.

Gemeenschap van brood en wijn, ondertussen orgelspel
Brood dat leven geeft
en wijn die het hart verheugt
in deze tekenen wil de Heer met ons zijn
Sta op en deel in zijn overvloed

Brood en wijn worden uitgedeeld.
We wachten met nuttigen tot iedereen heeft.

Nadat iedereen brood en wijn heeft ontvangen, nemen wij het brood in onze handen

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.
           
wij nuttigen het brood

Wij nemen de beker in onze handen

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.
           
wij nuttigen de beker

Danklied 226 (3 keer)

Afkondigingen van overlijden

Gebeden (dankgebed – voorbeden)

Mededelingen – door de diaken van dienst

UITEENGAAN

Slotlied 1003:1,2,3,4,5
Refrein, 1,3,5: allen. 2: mannen. 4: vrouwen

Heenzending en zegen
We eindigen de zegen met gezongen amen

Orgelspel


Wilt u deze dienst nog een keer terugzien of downloaden?
Kijk dan op www.protestantsbergh.nl voor de link.====================================================================================

Collectedoel 28 november Manege Zandewierde
Voor ruiters met een handicap is de paardensport een leuke sportieve bezigheid. Het doel van Manege Zandewierde is om mensen met een beperking op een recreatieve manier te laten sporten. Dit onder leiding van, bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) opgeleide, instructeurs. Bankrekening NL49RABO 0315 0327 66 
Meer info : Klik hier
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst  ook overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam


De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

terug