zondag 16 januari 2022 om 10.00

Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg -16 januari 2022
Voorganger(s): Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): Johannes 2: 1-12
Ouderling(en): Ernst Haagsman
Organist: Sandra van Gog


Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
Zondag 16-01-2022 om 10:00 uur in de kerk te 's-Heerenberg
2e na  Epifanie


Voorganger: Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Ouderling: Ernst Haagsman
Diaken: Else Kaiser
Kerkrentmeester: Geertje Bosman
Lector:  Maarten Blom
Orgel:  Sandra van Gog
Koster & techniek; Marjolein Koelman en Hans Otte
U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
2e na Epifanie
16 januari 2022
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Orgel: Sandra van Gog

SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling

Aansteken van de kaarsen

Lied 96:1,3,4,7

Stilte

Bemoediging en groet    

V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.

Verbindende woorden

Lied 527: 1,2,3,4,5

Kyriegebed

Lied 526: 3,4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Johannes 2:1-12

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn
leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem:
‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus.
‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’
Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten,
elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden:
‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij:
‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.
En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was,
proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam,
maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel –
riep hij de bruidegom en zei tegen hem:
‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede.
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea,
gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.
Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen,
en daar bleven ze een paar dagen.

Lied 653: 5 en 7

Verkondiging

Orgelspel
           
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken

UITEENGAAN

Slotlied 793: 1,2,3

Heenzending en zegen
We eindigen de zegen met gezongen amen

Orgelspel==================================================================================
Collectedoel 16 januari - Rudolph Stichting

Het is voor een kind het beste als het thuis bij zijn of haar ouders woont, maar soms gaat dat niet meer. Voor deze kinderen en jongeren zet de Rudolphstichting zich in door vernieuwende projecten te ontwikkelen en deze stichting ondersteunt Jeugddorp De Glind. Zij willen uithuisgeplaatste kinderen, een kwetsbare groep, een kansrijke omgeving bieden waarin zij zich kunnen voorbereiden op- en werken aan hun toekomst.
www.rudolphstichting.nl; NL 60 RABO 0150 002 297, Rudolph Stichting meer info
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!


terug