zondag 23 januari 2022 om 10.00

Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg -23 januari 2022
Voorganger(s): Ds. Rosemarie van der Hucht,Didam
Tekst(en): Ex. 33:12-23 Lucas 4.; 14-21
Ouderling(en): Rien de Zeeuw
Organist: Jos Thomassen


Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
Zondag 23-01-2022 om 10:00 uur in de kerk te 's-Heerenberg

Voorganger: Ds. Rosemarie van der Hucht
Ouderling: Rien de Zeeuw
Diaken: Else Kaiser
Kerkrentmeester: Gerrit Bloemendal
Lector:  Gerrie Kersjes
Orgel:  Jos Thomassen
Koster & techniek; Annemieke en Peter van der weerd
U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

ORDE VAN DIENST PROT. GEMEENTE ’S-HEERENBERG-ZEDDAM
 Datum, 23 jan.2022

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Stilte

De kaars(en) op tafel worden aangestoken

Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft geschapen,
die trouw houdt en niet varen laat het werk van zijn hand.
De genade van de Eeuwige zij met U allen.

Drempelgebed:

Voorganger: Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien,
Allen: zie ons hier staan.
Voorganger: Wij die van U hebben gehoord,
Allen: hoor Gij ons aan.
Voorganger: Uw naam is dat Gij mensen helpt,
Allen: wees onze hulp,
Voorganger: en dat Gij alles hebt gemaakt,
Allen: maak alles nieuw,
Voorganger: en dat Gij ons bij name kent,
Allen: leer ons U te kennen.
Voorganger: Die bron van Leven wordt genoemd,
Allen: doe ons weer leven.
Voorganger: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
Allen: wees hier aanwezig.

Lied 103e Bless the Lord, 1 x in het Engels en 2 keer in het Nederlands:
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.

Gebed

Schriftlezing(en) Ex.33:12-23

Lied 275: Heer, onze Heer, hoe zijt Gij, vers 1 t/m 3

Schriftlezing: Luc.4:14-21

 Lied 314 Here Jezus, om uw woord, vers 1

Verkondiging

Stilte

Lied 221
: Zo vriendelijk en veilig als het licht, vers 1 en 3


Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken van dienst

Slotlied Lied 425 Vervuld van uw zegen

Zegen

Orgelspel

==================================================================================

Collectedoel 23 januari – Dorpskerkenbeweging (Kerk in Actie)
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt.
NL 10 ABNA 0444 444 777, Collecte Missionair werk januari Meer info
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!


terug