zondag 15 mei 2022 om 10.00

Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg -15-mei-2022
Voorganger(s): Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): Psalm 145
Ouderling(en): Rien de Zeeuw
Organist: Wim Brunsveld

Voorganger: Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Ouderling: Rien de Zeeuw
Diaken:  Marjolein Koelman
Kerkrentmeester: Harry Wentink
Lector: Maarten Blom
Orgel: Wim Brunsveld
Koster & techniek; Marjolein Koelman en Hans Otte
U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
15 mei 2022
5e van Pasen: CANTATE / ZING!


Deze dienst staat in het teken van
het 50-jarig jubileum van onze cantorij


SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling

Aansteken van de kaarsen
- we gaan staan
Lied 98: 1 en 3

Stilte

Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN
                                                                       - we gaan zitten
Cantorij zingt: ‘A joyful, jubilant song’
Roep het uit van vreugde, want dit is de dag die de Heer ons geeft

Verbindende woorden op zondag Cantate

Lied 223: alle verzen
Cantorij: 1 en 3         Allen: 2 en 4

Gebed om ontferming
Na ‘zo bidden wij samen’: Heer, ontferm U over ons
Lofliederen:
Cantorij zingt:  ‘Tebe Poem’ (Bortnianski)
Wij prijzen en danken U onze God

Lied 971: alle verzen

Lied 338b: 4 keer

DIENST VAN HET WOORD

Gebed rondom de Schriften

Kindermoment

Schriftlezing – Psalm 145
1 Een loflied van David.
U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
2 Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid:
3 ‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.’
4 Laat geslacht na geslacht uw schepping bezingen,
uw machtige daden verkondigen.
5 Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.
6 Laten zij getuigen van uw geduchte daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.
7 Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,
uw gerechtigheid bejubelen:
8 ‘Genadig en liefdevol is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9 Goed is de HEER voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’
10 Laten al uw schepselen U loven, HEER,
en uw getrouwen U prijzen.
11 Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken,
12 aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap:
13 ‘Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.’
14 ‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt Hij op.
15 Allen zien hoopvol naar U uit,
U geeft voedsel, op de juiste tijd.
16 Gul is uw hand geopend,
U vervult het verlangen van alles wat leeft.
17 Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet,
heel zijn schepping blijft Hij trouw.
18 Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij,
die Hem roepen in vast vertrouwen.
19 Hij vervult het verlangen van wie Hem eren,
Hij hoort hun klacht en komt te hulp.
20 De HEER waakt over wie Hem liefhebben,
maar goddelozen vaagt Hij weg.’
21 Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,
tot in eeuwigheid.

Lied 326: alle verzen
Allen: 1,3,4,6             Vrouwen: 2               Mannen: 5

Verkondiging

Orgelspel


Lied 655: alle verzen
Allen: 1,5       Vrouwen: 2    Cantorij: 3     Mannen: 4

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Kinderen komen terug

Mededelingen – door de diaken

Collecte – voor diaconie en kerk
Ondertussen is er orgelspel

UITEENGAAN
                                                                       - we gaan staan
Slotlied 416: alle verzen

Heenzending en zegen
We eindigen de zegen met gezongen amen
                                                                       - we gaan zitten
Cantorij zingt: ‘You raise me up’ (Secret Garden/Brendan Graham)
Je tilt me op, zodat ik op bergen kan staan
Jij tilt me op, om stormachtige zeeën te bewandelen
Ik ben sterk als ik op je schouders sta
Jij tilt me op, tot meer dan ik kan zijn


Felicitaties voor de cantorij

Orgelspel

Collecte bij de uitgang


Samenzijn in de Gracht ter ere van het 50-jarige jubileum van de cantorij

Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Stichting Red een Kind. Armoede veroorzaakt langdurige stress onder ouders in ontwikkelingslanden. Dit heen een ernstig effect op kinderen in het gezin: verwaarlozing, psychische en fysieke mishandelingen komen in gezinnen onder armoede vaak voor. De stichting vraagt aandacht voor dit probleem en benadrukt het belang van sterke gezinnen.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (uitgang).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!


Agenda deze week
 
Wanneer Wat Waar
woe
18 mei

 
Pelgrimeren

Avondgebed Klavertje 4

Kring zonder naam (45- groep)
9.30 uur, ‘s-Heerenberg

19.30 uur, Terborg


20.00 uur, Imminkhuis
do 19 mei Pauzeren op de berg des Heren

Cantorij repetitie
10.00-13.00 uur, ’s-Heerenberg

19.30-21.00 uur, kerk Zeddam
zo 22 mei Kerkdienst
ds. Frans Gijzel, Leiden
10.00 uur, ‘s-Heerenberg
zo 29 mei Kerk op schoot 11.30 uur, Zeddam

Vooraankondiging: Pinksteren (5 juni)
Zoals in de Kerkepraat van maart stond geschreven vieren we vanaf dit jaar Pinksteren samen met de Klavertje 4 gemeenten. De 3 andere gemeenten hebben al een langere traditie om samen buiten Pinksteren te vieren. Omdat wij voor het eerst zullen aansluiten wordt Pinksteren dit jaar op eigen terrein gevierd en wel op de binnenplaats van Huis Bergh te ’s-Heerenberg. De dienst begint om 10.00 uur. De cantorij, aangevuld met enkele zangers uit de Klavertje 4 gemeenten, werkt mee aan deze dienst, net als het blazersensemble Excelsior. We hopen op een zonnige, vrolijke buitendienst samen!
Op de dag zelf zijn er nog extra handen nodig voor het sjouwen van stoelen. Wil je een handje meehelpen? Meld je dan aan bij Fred Heuvel (06-51912838).


 
Bergen kunnen het:
door het ruisen van 1000 bomen in bossen, roepen en zingen ter ere van de Here.

Zeeën kunnen het:
door het bruisend geluid van golven in de branding, juichen en swingen ter ere van de Here.

Mensen kunnen het:
tot het uiterste einde van heel deze aarde dansen en springen ter ere van de Here.

Wij zijn de echo van Gods naam op aarde.

Karel Eykman

==================================================================================

terug