zondag 29 mei 2022 om 10.00

Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 29 mei 2022 - 7e van Pasen
Voorganger(s): Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): Ruth 1
Ouderling(en): Ernst Haagsman
Organist: Jos Thomassen

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
7e van Pasen
29 mei 2022
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Orgel: Jos Thomassen
Ouderling: Ernst Haagsman
Diaken:  Else Kaiser
Kerkrentmeester: Anneke Borkus
Lector: Marjolein Koelman
Koster & techniek; Annemieke en Peter van de Weerd
U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling

Aansteken van de kaarsen

Lied 288 (2 keer)

Stilte

Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Verbindende woorden

Lied 995: alle verzen

Kyriegebed

Lied 146c: 1,2,5,6
Allen: 1,6       Mannen: 2     Vrouwen: 5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed rondom de Schriften

Kindermoment

Schriftlezing – Ruth 1

1 In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land.
Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda,
om als vreemdeling te gaan wonen in de vlakte van Moab. 2 De naam van de man was Elimelech,
die van zijn vrouw Naomi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon;
het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in de vlakte van Moab waren aangekomen,
bleven ze daar wonen. 3 Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi,
en zij bleef achter met haar twee zonen. 4 Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw.
De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth.
Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, 5 stierven ook Machlon en Kiljon,
en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man.
6 Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk had aangetrokken
en het weer brood had gegeven, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed
om Moab te verlaten en terug te keren. 7 Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had
en ging terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg 8 zei Naomi: ‘
Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder.
Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest.
9 Moge Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man,’
en ze kuste hen. Toen barstten zij in tranen uit 10 en zeiden:
‘Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!’ 11 ‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Naomi,
‘waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden?
12 Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren,
zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld –
13 zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen?
Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’
14 Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel,
maar Ruth week niet van haar zijde. 15 ‘Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar god,’
zei Naomi, ‘ga haar toch achterna!’ 16 Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten
en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen;
uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17 Waar u sterft, zal ook ik sterven,
en daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden,
en anders mag de HEER met mij doen wat Hij wil!’
18 Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan.
19 Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem.
Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen:
‘Dat is toch Naomi?’ 20 Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Naomi, noem me Mara,
want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt.
21 Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen laten terugkomen.
Waarom mij nog Naomi noemen, nu de HEER zich tegen mij heeft gekeerd,
nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?’
22 Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen met haar schoondochter Ruth, de Moabitische.
Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst.

Lied 31: 1,2,3,4

Verkondiging

Luisterlied: ‘Lied van Ruth’ – Stef Bos

Ek is n vreemde hier
Ek het my land gelos
Ek het jou pad gekruis
Ek het jou spoor gevolg
Jy het gesê gaan terug
Moe nie op my vertrou
Maar jy's 'n deel van my
Wat doen ek sonder jou
En ek weet die toekoms is onseker
En die donker is digby
En ek weet ons wag 'n lang reis
Reg deur die woestyn
Maar jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jouw God is my God
Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart in my hart
Ek weet jou volk is bang
Voor ons wat anders is
Maar ek sal brugge bou
Daar waar die afgrond is
En ek sal terugverlang
Wanneer die wind sal waai
Wat uit die suide kom
Van my geboorte grond
Maar ek sal sterk wees
En ek sal oorleef
Want ek wil naas jou staan
Al sal dit moeilyk wees
Maar jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jouw God is my God
Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart is my hart
My deel is jou deel
My brood is jou brood
Jou lewe is my lewe
Jou dood is my dood
En wanneer die donker kom
En jou mense my ontwyk
Sal ek my liefde gee
Totdat die haat verdwyn
Want jou huis is my huis
Jou angs is my angs
Jou stilte my stilte
Jou land is my land

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Kinderen komen terug

Mededelingen – door de diaken

Collecte – voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel

UITEENGAAN

Slotlied 223: alle verzen

Heenzending en zegen
We eindigen de zegen met gezongen amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Trans World Radio.
TWR zet zich via hedendaagse media in om mensen wereldwijd te bereiken
die het Evangelie nog nooit hebben gehoord.

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
di 31 mei Oecumenische gespreksgroep 14.00-16.00 uur, Imminkhuis
woe 1 juni Avondgebed Klavertje 4 Silvolde
 
do 2 juni Quiltgroep

Pauzeren op de berg des Heren

Cantorij repetitie
9.30-11.30 uur, Imminkhuis

10.00-13.00 uur, ’s-Heerenberg

19.30-21.00 uur, Zeddam

 
zo 5 juni Pinksterdienst Klavertje 4 10.00 uur, binnenplaats Huis Bergh te ‘s-Heerenberg

 


==================================================================================

 

terug