zondag 7 augustus 2022 om 10:00

Live uitzending vanuit kerk Zeddam 07-08-2022
Voorganger(s): Ds. J. ter Avest
Tekst(en): Job 32:15-33:14 Filippenzen 2 : 5-11
Ouderling(en): Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Orde van dienst
PG 's-Heerenberg-Zeddam
 07 augustus 2022, 10.00 uur


Voorganger: Ds.J. ter Avest
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist:  Joop Agelink

 

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst
op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.ORDE VAN DIENST
PG  ’S-HEERENBERG-ZEDDAM
d.d. 7-8-2022 in Zeddam.

orgelspel
Woord van welkom – door de ouderling van dienst
De kaars op tafel wordt aangestoken door de ouderling van dienst.
Gemeente gaat staan
Stilte
Aanvangslied: psalm 146:1,2,3
Bemoediging en groet                                                                                
V: Onze hulp is de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN
Gemeente gaat zitten
Zingen: psalm 105:2,3
Gebed om ontferming:
Loflied: psalm 103:1,2,3

Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing: Job 32:15 – 33:14
Zingen: psalm 81:5,6,8,13
Lezing: Filippenzen 2:5-11
Zingen: lied 686:1,2,3
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: lied 916:1,2,3
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader hardop meegesproken door gemeente).
Mededelingen – door de diaken van dienst (o.a. collecten)
Gemeente gaat staan
Slotlied: psalm 150:1,2
Zegen
Afgesloten met een gezamenlijk gezongen AMEN
Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaanCollectedoel 
7 augustus - Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg, Oosterbeek
Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd
met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk,
problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg.
Of gevoelens van eenzaamheid,
angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn.
De Herberg is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen.
Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven
en zicht op Hem te (her)vinden. https://pdcdeherberg.nl
NL58 RABO 0302 263330 t.n.v. Stichting De Pietersberg

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

       

Agenda komende week

Wanneer Wat Waar
Wo 10 aug. Koffiedrinken Olde Posthuus 10.00-12.00 uur
Do  11 Aug Pauzeren op de berg des Heren Kerk ’s-Heerenberg, 10-13.00 uur
 
Zo 14 Aug Kerkdienst, Ds. L. van Gog Kerk Zeddam, 10.00 uur
 
 

 

terug