zondag 4 december 2022 om 10:00

Kerkdienst vanuit kerk Zeddam 2e Advent
Voorganger(s): Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): Matteüs 1: 1, 5b,6a Ruth 4: 13-17
Ouderling(en): Ernst Haagsman
Organist: Joop Agelink

Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
2e Advent

4 december 2022
Vanuit kerk te Zeddam


Voorganger: Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Ouderling: Ernst Haagsman
Organist:  Joop Agelink

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst
op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

----------------------------------------------------
SAMENKOMEN
Orgelspel
Woord van welkom – door de ouderling
Aansteken van de adventskaarsen – door de kinderen
Twee kaarsen als een teken,
als lichtjes in de nacht.
Zo laat God aan ons weten:
Ik geef je nieuwe kracht.
Lied 435: 1,3
Stilte
Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN
Verbindende woorden
Lied 80: 1,2
Kyriegebed
Lied 459: 1,3,4,5,7

DIENST VAN HET WOORD
Gebed rondom de Schriften
Projectlied advent en kerst (melodie lied 469)
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou,
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’
Zo spreekt de hemel met haar stem
en het wordt feest in Betlehem.

Kindermoment

Schriftlezing – Matteüs 1:1, 5b, 6a
1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
5b Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning.
Lied 326: 1,4
Schriftlezing – Ruth 4:13-17
13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar.
De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon.
14 De vrouwen zeiden tegen Naomi: ‘Geprezen zij de HEER,
die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal.
Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan!
15 Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent,
want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’
16 Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen.
17 De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Naomi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze,
en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David.

Lied 326: 5,6

Verkondiging
Orgelspel
Kinderen komen terug

Lied 157a: alle coupletten
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)
Mededelingen – door de diaken
Collecte – voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel

UITEENGAAN
Slotlied 444: alle coupletten
Heenzending en zegen
Gezongen amen
Orgelspel

Collecte bij de uitgang
Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze decembermaand naar de Voedsel- en Kledingbank.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Agenda deze week

 

Wanneer Wat Waar
Wo 7 dec Avondgebed Advent Klavertje 4
Kring zonder naam
Zeddam, 19.30 uur
Bij Ernst, 20.00 uur
Do 8 dec Quilten

Pauzeren op de berg des Heren (open kerk)
Cantorij
Imminkhuis 09.30 uur
‘s-Heerenberg,10.00-13.00 uur

Imminkhuis, 19.30 uur
Za 10 dec Zwerfafvalbrigade Imminkhuis, 10.00 uur
Zo 11 dec Kerkdienst – ds. Henriëtte Nieuwenhuis 3e Advent, Heilig Avondmaal Zeddam, 10.00 uur
 

 

terug