zondag 29 januari 2023 om 10.00

Dienst bevestiging ouderling-kerkrentmeesters
Voorganger(s): Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): 1 Korintiërs 1:18-31
Ouderling(en): Ernst Haagsman
Organist: Hans Breure

Orde van dienst
PG ’s-Heerenberg-Zeddam
Zondag 29 januari 2023


Verbintenis van ambtsdragers die hun dienst

als ouderling-kerkrentmeester voortzetten
Anneke Borkus, Geertje Bosman-Visscher

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Orgel: Hans Breure
M.m.v. de cantorij o.l.v. Jos Thomassen

U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 


SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling

Aansteken van de kaarsen

(allen staan)
Lied 217: alle coupletten
Allen: couplet 1,3,5             Mannen: couplet 2              Vrouwen: couplet 4

Stilte

Bemoediging en groet    
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN
(allen zitten)
Toelichting liturgische schikking

Verbindende woorden

Lied 84 A : alle verzen
Cantorij: couplet 1,2,4         Allen: couplet 3,5

Kyriegebed
Na ‘zo bidden wij’: Heer, ontferm U over ons

Lied 885: alle verzen

DIENST VAN HET WOORD

Gebed rondom de Schriften

Kindermoment

Schriftlezing – 1 Korintiërs 1:18-31
18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 19 Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.’ 20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en daarom besloot Hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.
26 Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29 Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 30 Maar u bent door Hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in Hem zijn wij verlost, 31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’

Lied 528: alle coupletten
Allen: couplet 1,3,5,refrein            Vrouwen: couplet 2             Mannen: couplet 4

Verkondiging

Lied 837: 1,3,4

Kinderen komen terug

DIENST VAN VERBINTENIS VAN AMBTSDRAGERS
 
Presentatie van de ambtsdragers

Cantorij zingt lied 970
Laatste couplet: allen

(ambtsdragers gaan staan)
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten

Cantorij zingt lied 833

Gebed
V:        God onze hemelse Vader,
            die jullie tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve jullie de genade,
            dat jullie daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mogen zijn
A:        AMEN

(handdruk ter bevestiging waarbij de ambtsdragers een Bijbeltekst meekrijgen,
daarna richten de ambtsdragers zich tot de gemeente)

(allen staan)
Aanvaarding en verwelkoming

V: Gemeente, deze ouderlingen zullen hun dienstwerk als kerkrentmeester voortzetten.
Wilt u hen opnieuw aanvaarden,
hen omringen met uw medeleven en gebeden
en met hen meewerken in de dienst aan onze Heer?

Gemeente, wat is daarop uw antwoord?
A: JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE
(allen zitten)

Lied: ‘Breng ons samen’ – Sela
Coupletten door cantorij, refrein allen

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein
Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; verbonden in liefde,
die U aan ons geeft


U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader maak ons één

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken

Collecte – voor diaconie en kerk

Ondertussen zingt de cantorij: ‘A joyful, jubilant song’
Roep het uit van vreugde, want dit is de dag die de Heer ons geeft

UITEENGAAN

(allen staan)
Slotlied ‘Ga nu heen in vrede’


Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
Ga en maak het waar.

Heenzending en zegen
Gezongen amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

Bij de uitgang kunt u de ambtsdragers een hand geven

Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze januarimaand naar Kindsoldaten – Amnesty International.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam


De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
Di 31 jan Oecumenische gespreksgroep Imminkhuis, 14.00 uur
Wo 1 feb Kring zonder naam Pastorie, 20.00 uur
Do 2 feb Quilten

Pauzeren op de berg des Heren

Activiteiten voor Oekraïners

Cantorij
Zeddam, 9.30 uur

’s-Heerenberg, 10.00-13.00 uur

Specialized, 15.00 uur

Imminkhuis, 19.30 uur
Za 4 feb Kerkenradenochtend Klavertje 4 Silvolde, 10.00 uur
Zo 5 feb Kerkdienst, ds. Henriëtte Nieuwenhuis Zeddam, 10.00 uur


Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
 

terug