zondag 25 februari 2024 om 10:00

Kerkdienst 2e zondag in 40dagen tijd
Voorganger(s): Ds. Ada Endeveld
Tekst(en): Exodus 24:12-18 Mattheus 17:1-9
Ouderling(en): Martin de Kruijf
Organist: Jan-Willem Kruithof

ORDE VAN DIENST  

PG ’S-HEERENBERG-ZEDDAM  

d.d. 25 februari 2024, 

2e zondag van de 40dagen tijd

Voorganger: Ds. Ada Endeveld
Orgel: Jan Willem Kruithof

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst
op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.


SAMENKOMEN

Orgelspel 

 

Woord van welkom – door de ouderling van dienst 

 

De kaars op tafel wordt aangestoken door de ouderling van dienst. 

 

Gemeente gaat staan 

Stilte 

Bemoediging en groet  

V: Onze hulp is de Naam van de Heer  

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer. 

A: AMEN 

Gemeente gaat zitten 

Lied 33: 1,2, 5 

Gebed  

Kinderkerk (indien kinderen aanwezig) 

Schriftlezing(en) door lector 

Lezing Oude testament: Exodus 24:12-18 

12De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, en wacht daar;
dan zal Ik je de stenen platen geven waarop Ik de wetten en geboden heb geschreven
om het volk te onderrichten.’   13Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op.
 14Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u.
Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden.’ 
15Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: 
16de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg.
Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. 17En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 
18ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog.
Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg. 

Lied 825: 1,2,3 

Evangelielezing: Matteus 17: 1-9 

171Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee
een hoge berg op, waar ze alleen waren.   2Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante,
zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 
3Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 
4Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn.
Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.
’ 5Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen,
en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn  geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.
Luister naar Hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst
en wierpen ze zich ter aarde. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:
‘Sta op, wees niet bang.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.
9Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun:
‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 

Lied 547: 3 lied van de zondag 

Verkondiging 

Orgelspel 

Lied 840 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader hardop meegesproken door gemeente). 

Mededelingen – door de diaken van dienst (o.a. collecten/bloemengroet) 

Gemeente gaat staan 

Slotlied Lied 835: 1,2,3 

Zegen 

Allen zeggen: Amen. 

Als antwoord op de zegen zingen wij lied 416:1 

Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan).  

 

Collectedoel  

De opbrengst voor de diaconie gaat deze februarimaand naar SUN-Liemers-Achterhoek. 

 

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e). 

 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

 

Agenda deze week 

 

Wanneer 

Wat 

Waar 

Zo 25 feb 

Kinderclub, voor kinderen vanaf groep 4 

Zeddam, 11.30-13.00 uur 

Di 27 feb 

Op verhaal komen 

Imminkhuis  19.30 uur 

Wo 28 feb 

Pelgrimeren 

Zeddam  9.30 uur 

Do 29  feb 

Pauzeren op de berg des Heren (open kerk) 

Repetitie cantorij 

’s-Heerenberg, 10.00-13.00 uur 

Imminkhuis , 19.30 uur 

Zo 3 maart 

Kerkdienst Ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

’s-Heerenberg 10.00 uur. 

terug